null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV w rejonie ul. Widawskiej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci elektroenergetycznej SN 15kV w rejonie ul. Widawskiej

Warszawa, 21 czerwca 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.11.2024.MBO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki STOEN Operator Sp. z o.o., złożony 10 maja 2024 r., uzupełniony 11 czerwca 2024 r. i 13 czerwca 2024 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na części działki ew. nr 3/13 z obrębu 6-08-05, położonej przy ul. Widawskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się  z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo w terminie od 25 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r.

Osoba do kontaktu:

Małgorzata Bojanowicz, tel. 22 44 37749, mbojanowicz@um.warszawa.pl

z up. Prezydenta m.st. Warszawy

/-/Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo