null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji celu publicznego na budowę linii energetycznej 110 kV w rejonie ul. Lazurowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 27 maja 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.35.2020.AMA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 j.t.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej 110 kV (sieci kablowej) na działce ew. nr: 14/8 oraz częściach działek ew. nr 14/6 i 12/4 z obrębu 6-13-05, położonych przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

UD-I-WAB-B.6733.35.2020.AMA