null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Człuchowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 2020-08-21

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.60.2020.AMA            

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293),

 zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie po istniejącej trasie sieci ciepłowniczej kanałowej 2XDn250 na sieć ciepłowniczą preizolowaną 2XDn500/710, od komory J-8/L-3 do komory J-9/L-3 wraz z przebudową komory J-9/L-3, na działkach ew. nr: 57/13, 57/14 w obrębie 6-11-12 oraz 85/2, 85/15, 103/2, 94/10, 115 w obrębie 6-12-06 położonych przy ul. Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z materiałami dot. przedmiotowej sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Osoba do kontaktu: Anna Malinowska, tel. (+22) 4437748, e-mail: amalinowska@um.warszawa.pl.

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Łukasz Stęplewski

Kierownik Referatu Urbanistyki i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.60.2020.AMA