null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy linii energetycznych w rejonie ul. Lazurowej i Człuchowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy linii energetycznych w rejonie ul. Lazurowej i Człuchowskiej

Warszawa, 20 października 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.34.2021.JKO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 23 września 2021r., w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii energetycznych SN (15 kV) kolidujących z budową magistrali wodociągowej na części działki nr ew. 23/7 i działce nr ew. 1/3 obręb 6-12-05, zlokalizowanych przy ul. Lazurowej, Człuchowskiej  w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się  z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 355a (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Osoba do kontaktu:

Justyna Kochanowska, tel. 22 44 37808, jkochanowska@um.warszawa.pl

 

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Michał Czerwiński

Kierownik Referatu Urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo