null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej kategorii gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa, kanalizacji ogólnospławnej, teletechnic...

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa,31 stycznia 2020 r. Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.2.2020.ATA l.dz. 5829-20221/19 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Waryński SA Grupa Holdingowa, złożony w dniu 30 grudnia 2019 r., uzupełniony i skorygowany w dniu 27 stycznia 2020 r. w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi publicznej kategorii gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa DN 200, sieć kanalizacji ogólnospławnej DN 400, sieć teletechniczna, osiedlowa sieć ciepłownicza DN 200, instalacja odwodnienia drogi, instalacja oświetleniowa) na częściach działek ew. nr: 31/1, 31/2, 61/11, 64/70, 64/76, 74, 75, 76, 91 z obrębu 6-15-01 położonych w rejonie ul. Księcia Bolesława i ul. J. Waldorffa w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy. pouczenie W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01 831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). informacja Wydział przyjmuje mieszkańców i udziela informacji telefonicznej w każdy poniedziałek w godz. 8:30-15:30 Sprawę prowadzi: Aleksandra Talacha, atalacha@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-76-99, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, pokój 345. Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia. 6733_2_2020_ATA_budowa drogi publicznej