null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Szeligowskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 4 września  2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.55.2020.MKA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn.zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. złożony w dniu 23 lipca 2020 r. w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 110 PE na częściach działek ewidencyjnych nr 2/1, 3/1 z obrębu 6-13-03, położonych przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013 (wgląd w akta sprawy możliwy jest po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie w poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Sprawę prowadzi: Maciej Kapturkiewicz (22) 4437747, e-mail: mkapturkiewicz@um.warszawa.pl, pokój 355a, Urzad m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Wgląd w akta lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo

/-/ Łukasz Stęplewski 

Kierownik Referatu Urbanistyki 

w Wydziale Architektury i Budownictwa 

dla Dzielnicy Bemowo

UD-I-WAB-B.6733.55.2020.MKA