null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Brygadzistów 19

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Brygadzistów 19

Warszawa, 24 kwietnia 2024 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6730.30.2024.JKO

3894/24, 993/24

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 53 ust. 1c w zw. z art. 64 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek osoby fizycznej, złożony 18 marca 2024 r., skorygowany i uzupełniony 19 kwietnia 2024 r. w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji budowlanej polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej i budynku garażowego na działce nr ew. 186 z obrębu 6-12-12, położonej przy ul. Brygadzistów 19 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pouczenie:

Obwieszczenie kierowane jest do właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną inwestycją, będących nieruchomościami o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieruchomościami dla których nie uzyskano danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości.

Zainteresowanym stronom postępowania służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 8:30-15:30).

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1, 2 k.p.a.).

Informacje:

Obwieszczenie opublikowano na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo 26 kwietnia 2024 r.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Sprawę prowadzi: Justyna Kochanowska, adres e-mail: jkochanowska@um.warszawa.pl, tel. + 22/44 37808.

z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

/-/ Michał Czerwiński

Kierownik Referatu urbanistyki

w Wydziale Architektury i Budownictwa

dla Dzielnicy Bemowo