null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - ul. Spychowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

                                                                                                                                                                                Warszawa, 22.09.2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.66.2020.MBO                                 

                                                                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293),

                                                                                                       zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach ew. nr: 12, 13 oraz na częściach działek ew. nr: 26, 49, 76, 93, 276, 654/1
z obrębu 6-10-05
położonych w rejonie ul. Spychowskiej (na odcinku od H. Dobrzańskiego do

ul. Zaboreczne) w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

                                                                                                           pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 352
(dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

                                                                                                            informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Sprawę prowadzi:  Małgorzata Bojanowicz, mbojanowicz@um.warszawa tel. + 22/44 37749, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

Spyvhowska -wszcz