null

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. budowy ulicy Waldorffa od ul. Powązkowskiej do Fortu Bema

Drukuj otwiera się w nowej karcie

UD-I-WAB-B.6733.29.2020.MTR                                                       

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie:

art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2020 r., poz. 293),

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy, reprezentowanego przez Pana Rafała Piotrowskiego złożony w dniu 20 marca 2020 r.
i skorygowany w dniu 31 marca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie ulicy Waldorffa od ul. Powązkowskiej do Fortu Bema na częściach działek ew. nr 31/1, 76, 30, 32, 34, 44/5, 59 z obrębu 6-15-01, położonych przy
ul. Waldorffa w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się  z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie
m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo,  ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345
(dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 obwieszczenie