null

Zawiadomienie o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ew. nr:

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa,
UD-I-WAB-B.6733.41.2020.MTR


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie:
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),


zawiadamiam

że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie sygn. akt KOC 6019/Ar/19 z dnia 5 czerwca 2020 r. uchylającą decyzję wydaną z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr L - 130/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach ew. nr: 63, 74 oraz na częściach działek ew. nr: 31/1, 76, 77/9 z obrębu 6-15-01, położonych w rejonie
ul. Waldorffa w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, sprawa dotycząca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji jest rozpatrywana ponownie.
Wniosek został złożony przez Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa w dniu 12 czerwca 2019 r.

pouczenie
W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie
m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

informacja:
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym bądź mailowym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu lub adresem e-mail.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Truszkowska, pokój 345, tel. 22 443 77 57, mtruszkowska@um.warszawa.pl
6733_41_2020_MTR