null

zawiadomienie o postanowieniu nr 71/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. o zawieszeniu na wniosek Inwestora postępowanie administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie d...

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Warszawa 9 marca 2020 r. UD-I-WAB-B.6733.2.2020.ATA O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamiam że postanowieniem nr 71/2020 z dnia 20 lutego 2020 r. zostało zawieszone na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi publicznej kategorii gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą (sieć wodociągowa DN 200, sieć kanalizacji ogólnospławnej DN 400, sieć teletechniczna, osiedlowa sieć ciepłownicza DN 200, instalacja odwodnienia drogi, instalacja oświetleniowa), na częściach działek ew. nr 31/1, 31/2, 61/11, 64/70, 64/76, 74, 75, 76 i 91 z obrębu 6-15-01 w rejonie ul. Księcia Janusza i ul. J. Waldorffa w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. pouczenie Zgodnie z art. 98 § 2 Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane. Z ww. postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz.: 830-1530). Na postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który je wydał, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. Postanowienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.). Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 6733_2_2020_ATA_budowa drogi Postanowienie_Zawieszenie