null

Zawiadomienie o postanowieniu nr 270/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r., o podjęciu zawieszonego z urzędu postępowania administracyjnego, w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 6 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.56.2019.ATA

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),

Zawiadamiam

że postanowieniem z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 270/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r., zostało podjęte zawieszone z urzędu postępowanie administracyjne, w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10414 Księcia Janusza na przestawnym maszcie o wysokości 26,00 m n.p.t. na części działki ew. nr: 66/8 z obrębu 6-15-01 położonych w rejonie ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Ponadto w przedmiotowej sprawie wydane zostało postanowienie z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nr 271/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r., o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu nr 294/2019 z dnia 3 października 2019 r.

Pouczenie

Z wyżej wymienionymi postanowieniami można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,
01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/325 40 13, pokój 345. Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. postanowień możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od postanowienia nr 270/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania nie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Sprawę prowadzi: Aleksandra Talacha, atalacha@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-76-99