null

zawiadomienie o decyzji nr L- 140/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10414 Księcia Janusza na przestawnym maszcie o w...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa 12 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B. 6733.56.2019.ATA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),

Zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 140/2020
z dnia 12 sierpnia 2020 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka stacji bazowej telefonii komórkowej BT 10414 Księcia Janusza na przestawnym maszcie o wysokości 26,00 m n.p.t. na części działki ew. nr: 66/8 z obrębu 6-15-01 położonych w rejonie ul. Księcia Bolesława w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Ponadto w toku postępowania wydane zostało Postanowienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oznacz. O/WA.Z-3.4351.506.2019.ŁB z dnia 30 września 2019 r. uzgadniające przedstawiony projekt decyzji.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją oraz postanowieniem można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01‑381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35,pokój 345.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję nr L-140/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Informacja

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Talacha, e-mail: atalacha@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-76-99.

6733_56_2019_ATA_Decyzja