null

zawiadomienie o decyzji L- 161 /2020 z dnia 9 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) ɸ 125 PE, ɸ 90 PE na częściach działek ew. nr: 106/...

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Warszawa 18 września 2020r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.48.2020.ATA

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293),

zawiadamiam

że wydana została z up. Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy decyzja nr L- 161 /2020
z dnia 9 września 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) ɸ 125 PE, ɸ 90 PE na częściach działek ew. nr: 106/2, 107/2, 108/1 i 108/2 w obrębie 6-11-02 oraz na działkach i częściach działek ew. nr: 69/6, 69/27, 69/29, 81/2, 82/2, 86/2, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 94/5, 117/3, 117/5 (cz.), 125/1, 127/1, 128/2, 129/4, 130/6, 153/22 (cz.), 153/23 (cz.), 153/24 (cz.), 167 i 173/1 w obrębie 6-11-03 położonych w rejonie i w pasach drogowych ulic: Gen. T. Pełczyńskiego, Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawie.

Pouczenie

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, tel.: +22/443 77 50, fax: +22/ 533 79 35, pokój 3345.

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt w tym ww. decyzji możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

Od ww. decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14-dni od dnia jej doręczenia.

Decyzję nr L-161/2020 z dnia 9 września 2020 r. uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Informacja

Ewentualne odwołania należy składać w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo – adres j.w.

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Talacha, e-mail: atalacha@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-76-99.

6733_48_2020_ATA_siec gazowa Pełczyńskiego DECYZJA