null

Wykaz nr BM-WZ- 9/2020 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz nr BM-WZ- 9/2020 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich.

Nr: 9231/2020

 

Załącznik
do zarządzenia nr 960/2020
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z dnia 22 lipca 2020 r.

 

 WYKAZ  NR  BM-WZ- 9 /2020

 

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), że przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich, będąca własnością m.st. Warszawy.

 

 

 

Adres

ul. Powstańców Śląskich, dzielnica Bemowo

Nr księgi wieczystej

KW nr WA1M/00532726/7

   Oznaczenie

w księdze wieczystej

i w ewidencji gruntów

nr działki ewidencyjnej

1/17

nr obrębu

6-08-06

Powierzchnia

2 646 m2

Opis

Na całej powierzchni nieruchomości znajdują się naniesienia w postaci betonowych płyt.

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Według zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zatwierdzonego uchwałą Rady Warszawy Nr XXXV/199/92 z dnia 28 września 1992 r., w części dotyczącej: terenu ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicami:
Piastów Śląskich – gen. Tadeusza Pełczyńskiego, w gminie Warszawa-Bemowo przyjętej uchwałą Rady Warszawy nr VI/26/01 z dnia 12 kwietnia 2001 r., działka ewidencyjna nr 1/17 położona jest na terenie oznaczonym symbolem c6.1MU – tj. terenie mieszkaniowo-usługowym. W ewidencji gruntów i budynków działka ewidencyjna nr 1/17 oznaczona jest  jako użytek Bi – inne tereny zabudowane.
Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę.  

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

10 000 000,00 zł

(słownie zł: dziesięć milionów)

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Termin zapłaty ceny sprzedaży

 

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu;
wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

 

 

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
/-/ Robert Soszyński
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 

Załączniki

scan__2020-07-23_12-05-46-354_0001.pdf