null

Wykaz nr BM-WZ-6/2022 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Ł. Szczepaniak

Wykaz nr BM-WZ-6/2022 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w rejonie ulic Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich i Wrocławskiej.

Nr: 8769/2022

Załącznik  nr 2
do zarządzenia nr 966/2022
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z 6 czerwca 2022 r.

WYKAZ NR BM-WZ-6/2022

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), że nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo w rejonie ulic Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich i Wrocławskiej przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Adres: rejon ulic: Dywizjonu 303, Powstańców Śląskich i Wrocławskiej, dzielnica Bemowo

Nr księgi wieczystej: WA1M/00511169/1

Oznaczenie w księdze wieczystej i ewidencji gruntów:

działka ewidencyjna nr 14/3 w obrębie 6-08-04 oraz działka ewidencyjna nr 1/3 w obrębie 6-11-06

Powierzchnia: 1 422 m2

Opis: nieruchomość niezabudowana.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr VI/26/01 Rady Gminy Warszawa – Bemowo z dnia 12 kwietnia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 lipca 2001 r.) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zatwierdzonego Uchwałą Rady Warszawy nr XXXV/199/92 w dniu 28 września 1992 r., w części dotyczącej: terenu ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicami Piastów Śląskich – gen. Tadeusza Pełczyńskiego, w gminie Warszawa – Bemowo. Nieruchomość położona jest w jednostce terenowej oznaczonej symbolem planistycznym e7.1U – teren usług. Plan określa m.in.: min. wys. zabudowy – 12 m; max. wysokość zabudowy – 25 m; max. liczbę kondygnacji – 8; min. intensywność zabudowy – 3.0.
W ewidencji gruntów i budynków działka ewidencyjna nr 14/3 w obrębie 6-08-04 oraz działka ewidencyjna nr 1/3 w obrębie 6-11-06 oznaczone są jako użytek Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Forma zbycia: Sprzedaż nieruchomości, nastąpi wraz z odpłatnym ustanowieniem, za jednorazowym wynagrodzeniem, na rzecz każdoczesnego właściciela działki ewidencyjnej nr 14/3 w obrębie 6-08-04 oraz działki ewidencyjnej nr 1/3 w obrębie 6-11-06 służebności gruntowej przejścia i przejazdu na nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej pomiędzy ul. Wrocławską i ul. Dywizjonu 303, stanowiącej własność m.st. Warszawy, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr WA1M/ 00319321/9, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 13/1, 13/2, i 14/4 w obrębie 6-08-04 oraz działka ewidencyjna nr 1/4 w obrębie 6-11-06, o łącznej powierzchni 693 m2.

Cena wywoławcza: 2 410 000,- zł netto. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej: 47 000,- zł netto.

Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Tomasz Bratek
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy