null

WYKAZ NR BM-WZ- 4/2022 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Duży napis "Obwieszczenia". w tle zdjęcie Urzędu Dzielnicy Bemowo. W lewym górnym rogu znajduje się logo "Zakochaj się w Warszawie na Bemowie"
Autor: Ł. Szczepaniak

Wykaz nr BM-WZ-4/2022 o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Tkaczy 28.

WYKAZ NR BM-WZ- 4/2022

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), że nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca własność m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Tkaczy 28 przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Adres: ul. Tkaczy 28, dzielnica Bemowo

Nr księgi wieczystej: WA1M/00502521/1

Oznaczenie w księdze wieczystej i ewidencji gruntów:

działka ewidencyjna nr 106 w obrębie 6-12-12

Powierzchnia: 1 182 m2

Opis: nieruchomość niezabudowana.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość, obecnie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Określenie sposobu i możliwości zagospodarowania działki może nastąpić w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, uchwalonego uchwałą nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. (z późn. zm.), działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M2.12 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o wysokości 12m. 21 marca 2013 r. z upoważnienia Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wydana została decyzja nr WZ-50/2013 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z wjazdami i infrastrukturą techniczną, obejmująca działkę ewidencyjną nr 106.
W ewidencji gruntów i budynków działka ewidencyjna nr 106 oznaczona jest jako użytek B – tereny mieszkaniowe.

Forma zbycia: sprzedaż

Cena wywoławcza: 1 550 000,- zł netto. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT)  wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Tomasz Bratek
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy