null

Wykaz nr BM-WZ-13/2020 nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wykaz nr BM-WZ-13/2020 o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w Dzielnicy Bemowo przy ul. Górczewskiej 253A

Nr: 12868/2020

 

Załącznik
          do zarządzenia nr 1224/2020
          Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
          z dnia 8 października 2020 r.

WYKAZ  NR BM-WZ-13/2020

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.), że przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntowa    niezabudowana, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Górczewskiej 253A, będąca własność m.st. Warszawy.

Adres

ul. Górczewska 253A, dzielnica Bemowo

Nr księgi wieczystej

KW nr WA1M/00475569/0

Oznaczenie w KW
i w ew. gruntów

nr działki

18/2

nr obrębu

6-13-15

Powierzchnia

492 m2

Opis

nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania.

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XLIV/1053/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2”, zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/894/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Chrzanów 2”. Zgodnie z ustaleniami planu nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 2UM
z przeznaczeniem podstawowym dla lokalizacji budownictwa usługowego i mieszkaniowego jako równoważnych. W ewidencji gruntów i budynków działka ewidencyjna nr 18/2 oznaczona jest jako użytek B- tereny mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej

Ostatecznej interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje organ upoważniony do wydawania pozwoleń na budowę.  

Forma zbycia

Sprzedaż

Cena wywoławcza

570 000,- zł

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT)  wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży. Aktualnie stawka podatku wynosi 23%.

Termin zapłaty ceny sprzedaży

W całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntu
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

Uwaga:

Przetarg jest ograniczony do właścicieli
działek przyległych.

 

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

/-/ Robert Soszyński
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

 

Załączniki

wykaz skan.pdf otwiera się w nowym oknie