null

Wykaz nr BM-WZ-1/2021 o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Nr: 924/2021

Załącznik 
do zarządzenia nr 39/2021
Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
z 19 stycznia 2021 r.

WYKAZ NR BM-WZ-1/2021

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), że nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca własność m.st. Warszawy, położona w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Adres: ul. Powstańców Śląskich, dzielnica Bemowo

Nr księgi wieczystej: WA1M/00532727/4

Oznaczenie w księdze wieczystej i ewidencji gruntów:

działka ewidencyjna nr 1/18 w obrębie 6-08-06

Powierzchnia: 2 922 m2

Opis: na całej powierzchni nieruchomości znajdują się naniesienia w postaci betonowych płyt.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: Według zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zatwierdzonego uchwałą Rady Warszawy Nr XXXV/199/92 z dnia 28 września 1992 r., w części dotyczącej: terenu ulicy Powstańców Śląskich pomiędzy ulicami:
Piastów Śląskich – gen. Tadeusza Pełczyńskiego, w gminie Warszawa-Bemowo przyjętej uchwałą Rady Warszawy nr VI/26/01 z dnia 12 kwietnia 2001 r., działka ewidencyjna nr 1/18 położona jest na terenie oznaczonym symbolem c6.1MU – tj. terenie mieszkaniowo-usługowym. W ewidencji gruntów i budynków działka ewidencyjna nr 1/18 oznaczona jest jako użytek Bi – inne tereny zabudowane.

Forma zbycia: sprzedaż

Cena wywoławcza: 11 100 000,- zł netto. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

Termin zapłaty ceny sprzedaży: w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu gruntu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami: 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu; wnioski można składać w siedzibie Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8 (antresola).

 

z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
/-/ Robert Soszyński
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy