null

Wydział Zasobów Lokalowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 75 77
faks: 22 325 40 01
e-mail: bemowo.wzl@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik Michał Janiszewski
p. 227A
tel.: 22 443 75 71, e-mail: mjaniszewski@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie gminnych spraw zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy, ochrony praw lokatorów i dodatków mieszkaniowych, oraz gospodarowanie zasobem mieszkaniowym położonym na terenie Dzielnicy, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy oraz tymczasowych pomieszczeń, w celu realizacji potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 2. rozpatrywanie wystąpień oraz powiadomień od komornika dotyczących najmu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy z lokali położonych na obszarze Dzielnicy, będących w dyspozycji Dzielnicy i wydawanie skierowań do zawarcia umowy najmu tych pomieszczeń oraz rozpatrywanie wystąpień o wyrażenie zgody na ponowne zawarcie umowy najmu tymczasowego pomieszczenia;
 3. wyrażenie zgody na przekazanie lokali mieszkalnych, położonych na obszarze Dzielnicy do dyspozycji innych dzielnic;
 4. zawieranie, dokonywanie zmian, rozwiązywanie umów najmu, dzierżawy i użyczenia lokali mieszkalnych i użytkowych m.st. Warszawy położonych na obszarze Dzielnicy lub podnajmowanych przez m.st. Warszawę i będących w dyspozycji Dzielnicy oraz tymczasowych pomieszczeń, a także wypowiadanie tych umów, odstępowanie od nich oraz występowanie z żądaniem stwierdzenia ich nieważności; 
 5. realizacja polityki m.st. Warszawy w zakresie gospodarki lokalowej oraz zapewnienie racjonalnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy, w tym formułowanie wniosków i postulatów dotyczących polityki mieszkaniowej oraz opiniowanie bądź opracowywanie własnych inicjatyw legislacyjnych w zakresie prawa miejscowego dotyczącego mieszkalnictwa;
 6. prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o wyrażenie zgody  na podnajęcie bądź oddanie w bezpłatne używanie całości lub części lokalu;
 7. prowadzenie rejestrów:
  1. wydanych skierowań do zawarcia umów najmu, w tym na zajmowane lokale oraz zaświadczeń potwierdzających wstąpienie w stosunek najmu,
  2. wyrażonych zgód bądź odmów na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie całości lub części lokalu,
  3. wyroków sądowych przyznających prawo do otrzymania najmu socjalnego lokalu,
  4. wniosków o rozwiązanie umów najmu i wystąpień do sądu z powództwem o nakazanie opróżnienia lokalu,
  5. wydanych decyzji oraz rejestru odwołań od wydanych decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego;
  6. wydanych decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, energetycznego,
  7. wydanych oświadczeń dotyczących obniżki czynszu,
  8. wniosków o najem lokali mieszkalnych,
  9. zawartych umów najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, pomieszczeń tymczasowych;
 8. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, mających na celu ustalenie uprawnień do otrzymania dodatku mieszkaniowego osobom zamieszkałym na obszarze Dzielnicy, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych;
 9. obniżanie czynszów należnych m.st. Warszawie od lokatorów, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w tym zakresie;
 10. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków energetycznych;
 11. gospodarowanie zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy położonym na terenie Dzielnicy, w tym przyjmowanie w zarząd lokali i budynków wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy, oraz w szczególnych sytuacjach zlecenie jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy lub spółkom z udziałem miasta stołecznego Warszawy, administrowanie budynkami stanowiącymi własność m.st. Warszawy;
 12. przyjmowanie w zarząd tymczasowych pomieszczeń wchodzących w skład zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy położonego na obszarze Dzielnicy;
 13. utrzymanie i eksploatacja zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy, w tym dokonywanie napraw, konserwacji, remontów, oraz modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład tego zasobu;
 14. utrzymywanie i eksploatacja zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy, w tym dokonywanie napraw, konserwacji, remontów oraz modernizacji budynków i pomieszczeń wchodzących w skład tego zasobu;
 15. dokonywanie napraw i remontów lokali mieszkalnych położonych na obszarze innej dzielnicy, a przekazanych Dzielnicy do jej jednorazowej dyspozycji, w celu ich zasiedlenia, przy czym naprawa i remont obejmują jedynie prace niezbędne do przystosowania lokalu do zasiedlenia;
 16. prowadzenie spraw w zakresie przebudowy lokali wchodzących w skład zasobu
  m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 17. prowadzenie kontroli w celu potwierdzenia przestrzegania przez lokatorów ich obowiązków i związane z tym czynności w przypadku naruszania obowiązków przez lokatorów;
 18. prowadzenie ewidencji zasobów mieszkaniowych m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy;
 19. wykonywanie funkcji współwłaściciela nieruchomości wspólnych, położonych na obszarze Dzielnicy, w których wyodrębniono własność poszczególnych lokali, w tym reprezentowanie m.st. Warszawy, wykonywanie prawa głosu na zebraniach wspólnot mieszkaniowych tych nieruchomości oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737);
 20. prowadzenie postępowań windykacyjnych dotyczących spłaty zadłużenia czynszowego lub innych opłat niezależnych od właściciela oraz wnioskowanie o złożenie do sądu pozwu o nakazanie opróżnienia lokalu;
 21. wyrażenie zgód na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej należności m.st. Warszawy stosunku do nabywców lokali;
 22. nabywanie i zbywanie lokali mieszkalnych i użytkowych, położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić lub wchodzą w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, a także nabywanie budynków wraz z prawami do gruntów położonych na obszarze Dzielnicy, które będą wchodzić w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy;
 23. wynajmowanie lokali położonych na obszarze Dzielnicy od innych właścicieli w celu realizacji zdań m.st. Warszawy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
 24. wynajmowanie od innych właścicieli pomieszczeń, w celu realizacji zadań związanych
  z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.);
 25. wydzielanie zasobu tymczasowych pomieszczeń m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy i pozyskiwanie pomieszczeń do tego zasobu;
 26. dokonywanie zmian w sposobie użytkowania i przeznaczeniu lokali wchodzących w skład zasobu lokalowego m.st. Warszawy, położonego na obszarze Dzielnicy;
 27. prowadzenie innych spraw przekazanych do kompetencji Wydziału, w tym współpraca z jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w poszczególnych dzielnicach, realizujących zadania związane z realizacją polityki mieszkaniowej oraz wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym m.st. Warszawy;
 28. pobieranie czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie lokale m.st. Warszawy i tymczasowe pomieszczenia położone na obszarze Dzielnicy lub lokale podnajmowane będące
  w dyspozycji Dzielnicy, oraz od korzystających z tych lokali i pomieszczeń tymczasowych bez tytułu prawnego, w tym występowanie z żądaniami zapłaty odszkodowania w tym zakresie oraz reprezentowanie m.st. Warszawy we wszystkich czynnościach związanych z dochodzeniem i egzekwowaniem należności m.st. Warszawy z tego tytułu;
 29. rozkładanie kaucji zabezpieczającej na raty, należnych m.st. Warszawie od lokatorów, oraz zwalnianie z obowiązku jej zapłaty, a także jej zwrot po opróżnieniu lokalu przez najemcę lub po nabyciu przez niego prawa własności tego lokalu;
 30. rozliczanie, pobieranie i kalkulowanie innych opłat niezależnych od właściciela;
 31. przeprowadzanie konkursów oraz przetargów na najem lokali użytkowych;
 32. prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych, w tym:
  1. prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
  2. ewidencjonowanie w zakresie działania wydziału uchwał Rady m.st. Warszawy, zarządzeń Prezydenta, uchwał Rady Dzielnicy, uchwał Zarządu Dzielnicy oraz pełnomocnictw,
  3. prowadzenie rejestru interpelacji wpływających do Wydziału,
  4. prowadzenie wykazu wniosków o udostępnienie informacji publicznej wpływających do Wydziału,
  5. obsługa narad i konferencji w zakresie Wydziału;
 33. współpraca z biurem właściwym do spraw ochrony powietrza i polityki klimatycznej
  w zakresie zadań biura, w szczególności zadań związanych z redukcją zanieczyszczeń powietrza;
 34. występowanie przed sądami i innymi organami w sprawach wyżej wymienionych, w tym dotyczących utrzymywania i eksploatacji gminnego zasobu lokalowego m.st. Warszawy oraz zasobu tymczasowych pomieszczeń, położonych na obszarze Dzielnicy,
  z zastrzeżeniem zadań biura właściwego do spraw prawnych.