null

Wydział Zamówień Publicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 11
faks: 22 325 40 07
e-mail: bemowo.wzp@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Ewa Frelas-Rochnowska
p. 365
tel.: 22 443 76 11, e-mail: efrelas-rochnowska@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. opracowanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych, regulujących proces udzielania zamówień publicznych w Dzielnicy;
 2. opracowanie rocznego planu zamówień publicznych Dzielnicy na podstawie cząstkowych planów komórek organizacyjnych, a także jego aktualizacja;
 3. zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Planu zamówień publicznych Dzielnicy;
 4. weryfikacja zawiadomienia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego wraz z załącznikami pod kątem zgodności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi Urzędu;
 5. udział pracownika Wydziału w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  charakterze  sekretarza komisji przetargowej, w tym:
 1. opracowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi i dostawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi, na podstawie przyjętego zawiadomienia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego,
 2. publikacja ogłoszeń w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 3. udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty dokumentów oraz informacji wymaganych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,
 4. sporządzanie projektów pism i wystąpień do instytucji zewnętrznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 5. odbieranie z kancelarii Urzędu ofert składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 6. badanie i ocena ofert oraz wniosków pod względem formalnym, tj. zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
 7. sprawdzenie wniesienia wadium, wydawanie dyspozycji zwolnienia i zatrzymania, wadium,
 8. sporządzanie protokołu w trakcie prowadzonego postępowania,
 9. udostępnianie dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 10. sprawdzanie „za zgodność z dokumentacją postępowania” umów zawieranych przez wydziały dla Dzielnicy,
 11. udział w przygotowaniu dokumentów związanych z wniesionymi odwołaniami;
 1. udzielanie pomocy merytorycznej komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica w

zakresie stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w tym konsultacje i porady;

 1. budowanie i prowadzenie bazy danych o zamówieniach publicznych w Urzędzie Dzielnicy;
 2. sporządzanie sprawozdań i raportów na temat konkursów oraz zamówień publicznych udzielonych w Urzędzie Dzielnicy i przekazanie ich do biura właściwego do spraw zamówień publicznych;
 3. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych w Urzędzie Dzielnicy i przekazanie ich do Urzędu Zamówień Publicznych;
 4. opiniowanie i weryfikacja dokumentacji przedstawionej przez komórki organizacyjne Urzędu Dzielnicy i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica pod kątem zgodności dokumentacji z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 5. prowadzenie centralnych rejestrów zamówień publicznych Dzielnicy;
 6. reprezentowanie miasta stołecznego Warszawy - Dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej w zakresie zamówień publicznych;
 7. przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy.