null

Wydział Zamówień Publicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 11
faks: 22 325 40 07
e-mail: bemowo.wzp@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Aneta Witkowska
p. 365
tel.: 22 443 76 11, e-mail: anetawitkowska@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

 1. Rejestr postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – dalej zwana „ustawa Pzp”. o wartości równej, lub przekraczającej 130 000,00 zł. netto.
 2. Rejestr zamówień publicznych prowadzony na podstawie Zarządzenia nr 197/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 14.02.2022 r. ”

Do zakresu działania Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. Opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych, regulujących proces udzielania zamówień publicznych w Dzielnicy.
 2. Opracowanie rocznego planu zamówień publicznych Dzielnicy na podstawie cząstkowych planów komórek organizacyjnych, oraz aktualizacja planu.
 3. Weryfikacja Zawiadomienia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego wraz
  z załącznikami pod kątem zgodności z ustawą Pzp., oraz Regulaminami wewnętrznymi Urzędu.
 4. Udział pracowników Wydziału w pracach komisji przetargowej powołanej do przygotowania
  i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  charakterze  sekretarza komisji przetargowej oraz członka komisji, w tym:

- opracowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi lub dostawy zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz  aktami wykonawczymi do ustawy Pzp – na podstawie przekazanego Zawiadomienia o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego,

- publikacja wymaganych  ustawą Pzp  ogłoszeń w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- udostępnianie na stronie internetowej Urzędu oraz w ustawowych publikatorach wszelkich  dokumentów oraz informacji wymaganych ustawą Pzp.

- sporządzanie projektów pism i wystąpień do instytucji zewnętrznych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- badanie i ocena złożonych ofert oraz wniosków pod kątem formalnym, tj. zgodności
z przepisami ustawy Pzp,

- weryfikacja wniesionych wadium, wydawanie dyspozycji zwolnienia i/lub zatrzymania wadium,

- prowadzenie protokołu postępowania  na każdym etapie jego trwania,

- udostępnianie wnioskowanych dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,

- sprawdzanie „za zgodność z dokumentacją postępowania” umów zawieranych przez wydziały dla Dzielnicy,

- udział w przygotowywaniu dokumentów związanych z ewentualnymi odwołaniami;

 1. Reprezentacja miasta stołecznego Warszawy - Dzielnicy w sprawach związanych z wnoszeniem środków ochrony prawnej w zakresie zamówień publicznych;
 2. Udzielanie pomocy merytorycznej komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy oraz jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica w zakresie stosowania przepisów ustawy Pzp, w tym konsultacje i porady.
 3. Sporządzanie wszelkich wymaganych ustawą Pzp sprawozdań i raportów ( w tym rocznych)
  na temat konkursów oraz zamówień publicznych udzielonych w Urzędzie Dzielnicy.
 4. Sporządzanie wszelkich wymaganych sprawozdań i raportów na temat konkursów oraz zamówień publicznych udzielonych w Urzędzie Dzielnicy i przekazanie ich do biura właściwego do spraw zamówień publicznych.
 5. Przechowywanie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz konkursów przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy.