null

Wydział Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

p. 133
telefon: 22 443 76 84
faks: 22 325 40 05
e-mail: bemowo.wra@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Monika Kowalczyk
p. 130
tel.: 22 443 76 82, e-mail: monika.kowalczyk@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 2. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092) z w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390, z późn. zm.) w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) w zakresie udzielonych upoważnień, prowadzenie postępowań administracyjnych w tych sprawach i wydawanie decyzji w tych sprawach;
 7. realizacja innych zadań zleconych z zakresu świadczeń wychowawczych oraz „Dobry Start” w zakresie udzielonych upoważnień;
 8. realizacja zadań wynikających  z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start";
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. z 2005 r. poz. 732, z późn. zm.), w związku z art. 41 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 10. przyjmowanie wniosków o świadczenia realizowane w zakresie działania Wydziału oraz kompletowanie dokumentacji;
 11. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o świadczenia realizowane w zakresie działania Wydziału oraz wydawanie decyzji w tych sprawach;
 12. obsługa komputerowej bazy danych świadczeń oraz wymiana informacji dotyczących świadczeń realizowanych w zakresie działania Wydziału;
 13. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie decyzji
  w tych sprawach;
 14. przygotowywanie projektów wniosków o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego, wniosków o wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 15. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w sprawach o świadczenia realizowane w zakresie działania Wydziału i wydawanie w tych sprawach decyzji;
 16. wydawanie upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń realizowanych w ramach Wydziału;
 17. wystawianie tytułów wykonawczych z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń realizowanych w ramach Wydziału;
 18. przekazywanie danych do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru;
 19. przygotowywanie wniosków do sądu o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych oraz do wyznaczania dla osoby nieobecnej w przypadku konieczności podjęcia czynności niecierpiącej zwłoki, przedstawiciela ustawowego do działania w postępowaniu administracyjnym do czasu wyznaczenia dla niej przedstawiciela przez sąd;
 20. potwierdzanie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej;
 21. potwierdzanie sprawowania opieki nad osoba uprawnioną do renty socjalnej;
 22. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie realizacji zadań wynikających z zadań realizowanych w ramach Wydziału;
 23. prowadzenie rejestru korespondencji, rozdział i archiwizacja korespondencji, rejestrowanie pism zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej (jednolitego rzeczowego wykazu akt) w zakresie wykonywanych obowiązków;
 24. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 25. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 26. przekazywanie osobom uprawnionym należnych świadczeń wychowawczych w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, w przypadkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 27. sporządzanie okresowych, początkowo miesięcznych, następnie kwartalnych i rocznych sprawozdań z wypłaconych w ramach Wydziału świadczeń;
 28. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 29. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 30. planowanie budżetu dla Wydziału, prowadzenie rejestru i dbałość o całość bieżących wydatków budżetowych Wydziału według obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz okresowe (kwartalne) uzgadnianie ich z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Bemowo;
 31. sporządzenie analiz, opracowań i sprawozdań z zakresu właściwości Wydziału;
 32. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy z zakresu działania Wydziału;
 33. sporządzanie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń realizowanych przez Wydział w tym świadczeń przyznanych decyzją Wojewody, (wersje elektroniczne i papierowe), przygotowywanie list wypłat;
 34. współpraca z bankiem w zakresie obsługi kart przedpłaconych, aktualizacja i  zasilanie kart przedpłaconych;
 35. sporządzanie dokumentacji dotyczącej opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego,
   specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów;
 36. prowadzenie dokumentacji dotyczącej rejestracji do ubezpieczenia społecznego – emerytalno-rentowego i ubezpieczenia zdrowotnego osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów;
 37. wydawanie upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez Wydział;
 38. wystawianie tytułów wykonawczych z zagrożeniem wszczęcia egzekucji w razie nieuregulowania należności w sprawach nienależnie pobranych świadczeń realizowanych przez Wydział;
 39. przekazywanie danych do biur informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz występowanie o udostępnienie danych z tego rejestru;
 40. przekazywanie osobom uprawnionym lub ich przedstawicielom należnych świadczeń rodzinnych w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, w przypadkach określonych w art. 17a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 41. wytaczanie, za pośrednictwem Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo, powództw o roszczenie alimentacyjne;
 42. sporządzanie okresowych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z zakresu świadczeń realizowanych przez Wydział.