null

Wydział Sportu i Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 00
faks: 22 325 40 06
e-mail: bemowo.wsr@um.warszaw.pl

Kierownictwo

naczelnik: Katarzyna Niedźwiecka
p. 464
tel.: 22 44 37 601, faks: 22 325 40 06, e-mail: kniedzwiecka@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
  2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze Dzielnicowym.
  1. Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad Ośrodkiem Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, polegający w szczególności na:
  1. opiniowaniu planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności;
  2. występowaniu z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych jednostki;
  3. przekazywaniu transz dotacji przedmiotowej na wniosek samorządowego zakładu budżetowego.