null

Wydział Prawny i Spraw Pracowniczych dla Dzielnicy (WPR)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do zakresu działania Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo należy – z wyłączeniem spraw, które na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu należą do właściwości Biura Prawnego – obsługa prawna Urzędu Dzielnicy,  Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, Wydziałów dla Dzielnicy i delegatur oraz wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, a także prowadzenie innych spraw przekazanych regulaminem organizacyjnym Urzędu lub zarządzeniami Prezydenta.

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych

 

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy Radców Prawnych, wchodzącego w skład Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1) wydawanie opinii prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych w zakresie zgodności z przepisami prawa w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy;

2) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Sądem Najwyższym oraz innymi organami orzekającymi w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Biura Prawnego, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach:

a) dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy, w tym nieruchomości Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta,

b) o ogłoszenie upadłości podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) mających siedzibę na obszarze Dzielnicy bez względu na wysokość wierzytelności m.st. Warszawy.

 Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Prawnej, wchodzącego w skład Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1)  współpraca z Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy Radców Prawnych w zakresie przygotowywania opinii prawnych i pism procesowych w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy;

2) przygotowywanie sprawozdań i analiz, dotyczących spraw sądowych prowadzonych przez Wydział;

3) zwracanie się do zewnętrznych podmiotów, kancelarii prawnych i pracowników naukowych o konsultacje lub wydawanie opinii w zakresie spraw należących do Dzielnicy;

4) konsultacje i opinie w zakresie postępowania administracyjnego oraz sądowo-administracyjnego;

5) badanie akt postępowań przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, oraz innymi organami orzekającymi w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy;

6) koordynowanie działań udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1255), w zakresie kompetencji przekazanych do Dzielnicy, w tym:

a) bieżąca współpraca z Biurem Prawnym i Biurem Pomocy i Projektów Społecznych w zakresie realizacji w m.st. Warszawie zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej,

b) bieżąca współpraca z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji w zakresie zapewnienia w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej sprzętu komputerowego wraz z dostępem do Internetu oraz bazy aktów prawnych z możliwością drukowania,

c) bieżąca współpraca z Biurem Organizacji Urzędu zapewniająca:

- bieżące utrzymanie lokali, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej,

- utrzymanie czystości, prowadzenie niezbędnych napraw i remontów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej,

- serwis sprzętu (w tym komputerowego) znajdującego się w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej,

- wyposażenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w sprzęt biurowy, w tym meble,

-  bieżące zaopatrzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w artykuły biurowe,

-  bezpieczeństwo lokali, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i w razie konieczności wprowadzanie rozwiązań zapewniających to bezpieczeństwo,

d) przyjmowanie i przechowywanie karty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6, ust. 3 i 4 oraz art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

e) sprawdzanie czy radcowie prawni i adwokaci a także osoby wskazane przez organizacje pozarządowe są obecni w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w godzinach i dniach wynikających z harmonogramu nieodpłatnej pomocy prawnej a w przypadku stwierdzenia ich nieobecności informowanie o tym niezwłocznie Biura Prawnego i Biura Pomocy i Projektów Społecznych,

f) przyjmowanie od radców prawnych, adwokatów oraz osób wskazanych przez organizacje pozarządowe zestawienia dni i godzin, w których osoby te lub ich zastępcy udzielali nieodpłatnej pomocy prawnej i odnotowywanie na zestawieniach, czy pomoc prawna w tych dniach i godzinach była udzielana,

g) przekazywanie dokumentów, o których mowa w lit. f, w terminie 3 dni roboczych od dnia ich wpływu do Urzędu Dzielnicy, do Biura Prawnego – w zakresie zestawień składanych przez radców prawnych i adwokatów oraz do Biura Pomocy i Projektów Społecznych – w zakresie zestawień składanych przez osoby wskazane przez organizacje pozarządowe,

h) przyjmowanie od osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej informacji o ich nieobecnościach oraz wyznaczonych zastępcach,

i)  przyjmowanie od osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej informacji dotyczących zapotrzebowania na materiały biurowe, oraz zgłoszeń usterek, potrzebnych napraw lub serwisów,

j) przekazywanie skarg na radców prawnych, adwokatów, aplikantów radcowskich i adwokackich udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczących postępowania sprzecznego z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź naruszenia obowiązków zawodowych zgodnie z właściwością odpowiednio do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie albo Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz przesyłanie do wiadomości Biura Prawnego lub Biura Pomocy i Projektów Społecznych w przypadku gdy skarga dotyczy osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej, którego prowadzenie zostało powierzone organizacji pozarządowej.

 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej

 

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Prawnego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału, w tym:

a)  prowadzenie ewidencji pism wpływających i wychodzących oraz przestrzeganie terminowego i prawidłowego obiegu dokumentów w Wydziale,

b)  przekazywanie korespondencji zgodnie z dekretacją;

2)  obsługa kancelaryjna oraz prowadzenie terminarza pracy Naczelnika Wydziału;

3)  zakładanie teczek aktowych (spraw) zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4)  zaopatrywanie pracowników Wydziału w materiały i wyposażenie biurowe;

5) prowadzenie wewnętrznego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej;

6) prowadzenie wewnętrznego rejestru zamówień publicznych;

7) prowadzenie ewidencji zaangażowania środków wydatkowanych z budżetu zadaniowego Wydziału, sporządzanie sprawozdawczości finansowej;

8) sporządzanie analiz dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością;

9)  sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań Wydziału;

10) prowadzenie ewidencji wyjść pracowników Wydziału;

11) obsługa interesantów i udzielanie informacji;

12) wsparcie koordynacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w § 60
pkt 6, w zakresie obsługi kancelaryjno-biurowej.