null

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowotnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 75 80
faks: 22 325 40 02
e-mail: bemowo.wsz@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Norbert Pyza
p. 27
tel.: 22 443 76 89, e-mail: npyza@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowotnej dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych ze współpracą z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, realizującymi dzielnicowe zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia, w tym wspieranie i powierzanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu pomocy społecznej, upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie;
 2. realizacja, koordynacja i sprawdzanie prawidłowości wykonania zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie, Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań na Rzecz Osób Żyjących z HIV-AIDS, a także z Programu „Rodzina”, Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 3. działalność analityczna i informacyjna dotycząca spraw społecznych i zdrowia na terenie Dzielnicy;
 4. propagowanie profilaktyki i edukacja zdrowotna oraz prowadzenie programów promujących aktywny styl życia poprzez organizowanie imprez plenerowych, kampanii medialnych, informacyjnych i społecznych;
 5. tworzenie i realizacja harmonogramu zajęć prozdrowotnych promujących zdrowy
  i aktywny styl życia wśród mieszkańców Dzielnicy;
 6. współpraca z właściwą w sprawach dotyczących zakresu działania Wydziału komisją Rady Dzielnicy, biurem właściwym do spraw polityki zdrowotnej oraz biurem właściwym do spraw pomocy i projektów społecznych;
 7. prowadzenie działań, mających na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 8. archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 9. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 10. przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 11. monitorowanie rozliczania, realizowanych przez Wydział zadań zleconych, finansowanych z dotacji celowych;
 12. realizacja, w ramach nadzoru sprawowanego przez Zarząd Dzielnicy, zadań dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy tj. Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym:
 1. prowadzenie tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek,
 2. prowadzenie nadzoru nad tymi jednostkami, w tym:
 • wstępne zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
 • wstępna akceptacja wniosków w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek,
 1. na wniosek jednostki występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych.