null

Wydział Oświaty i Wychowania

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 90
faks: 22 325 40 18
e-mail: bemowo.wow@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Katarzyna Załuska-Schumacher
p. 126a
tel.: 22 443 77 91, e-mail: kzaluska@um.warszawa.pl
 

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo należy
w szczególności:

1) prowadzenie szkół i placówek oświatowych, zlokalizowanych na terenie Dzielnicy, z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy, w tym:

 1. zapewnienie dostępności do przedszkoli, szkół i placówek, w tym udział w pracach związanych z naborem do szkół ponadpodstawowych, tworzeniem warszawskiej sieci szkół,
 2. sprawy dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego,
 3. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie oświaty i wychowania,
 4. sprawy kadrowe dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek,
 5. sprawy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli,
 6. sprawy przyznawania nagród oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, w tym: występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek,
 7. wykonywanie czynności dotyczących przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek,
 1. sprawy dofinansowania opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
 2. sprawy współpracy międzynarodowej, udziału uczniów, nauczycieli i szkół w programach międzynarodowych,
 3. sprawy przekazywania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez podmioty niepubliczne, z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych,
 4. sprawdzanie kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych,
 5. w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny ocenianie pracy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
 6. ustalanie wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
 7. ustalanie składnika do wynagrodzenia nauczycieli za warunki pracy dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
 8. przyznawanie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w uzgodnieniu z dyrektorem biura właściwym do spraw edukacji,
 9. wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim,
 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 11. przygotowywanie projektów decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 12. wydawanie opinii w sprawie powierzania i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze,
 13. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice,
 14. podejmowanie czynności organu egzekucyjnego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie obowiązków określonych w art. 2 § 1 pkt 5 i pkt 10 tej ustawy, gdy wynikają z decyzji Prezydenta wydanych na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 15. sprawowanie nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,
 16. opiniowanie spraw przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół, przyjmowanie zawiadomień o przeniesieniu nauczycieli religii zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół,
 17. nakładanie na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym lub na innym stanowisku w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych,
 18. wskazywanie innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły,
 19. występowanie z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich ustalonych uprawnień, dotyczących ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,

za) kierowanie do Mennicy Państwowej zamówień na pieczęcie urzędowe szkół oraz placówek i ośrodków, o których jest mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

zb) zatwierdzanie arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek zgodnie z zasadami organizacji ustalonymi przez Prezydenta,

zc) kontrolowanie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, dotowanych w ramach środków ujętych w załączniku Dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy poprzez:

 • sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach o faktycznej liczbie uczniów oraz w informacjach o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych sporządzonych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu szkoły lub placówki oświatowej,
 • sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji,
 • sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji, w tym dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego oraz uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie stosownego zezwolenia,

zd) wykonywanie zadań dotyczących zakładania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przekazanych do dzielnic i rekrutacją,

ze) wskazywanie rodzicom dzieci nieprzyjętych w procesie rekrutacji, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego – publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej albo publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej albo niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art., 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930, z późn. zm.), które mogą przyjąć dziecko,

zf) potwierdzanie okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych w ramach postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół,

zg) kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki przez młodzież;

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy w zakresie wynikającym z zapisów ustawy Prawo oświatowe, z wyłączeniem zadań należących do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawa; 

3) współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Bemowo m.st. Warszawy przy realizacji zadań z zakresu spraw związanych z finansowaniem szkół i placówek oświatowych Dzielnicy;

4) zapewnienie dzieciom pięcioletnim korzystającym z wychowania przedszkolnego oraz dzieciom sześcioletnim realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zamieszkałym na terenie gminy, których droga z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, albo niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art., 19 ust. 1, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przekracza 3 km, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;

5) wskazywanie rodzicom miejsca kontynuowania przez dzieci wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym, w związku z zakończeniem okresu, w którym mogły one korzystać z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;

6) wyrażanie zgody na zatrudnianie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego;

7) uzgadnianie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).