null

Wydział Organizacyjny Urzędu i Funduszy Europejskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 75 67
faks: 22 325 40 03
e-mail: bemowo.wou@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Paweł Soliwoda
p. 244
tel.: 22 443 77 71, e-mail: psoliwoda@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą techniczną i organizacyjną posiedzeń Zarządu Dzielnicy, spotkań i narad z udziałem Członków Zarządu Dzielnicy, Naczelników Wydziałów i Kierownika Zespołu;
 2. przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów w zakresie działania Wydziału;
 3. prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy, upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Burmistrza oraz Zarząd Dzielnicy;
 4. prowadzenie wykazu upoważnień, pełnomocnictw Prezydenta;
 5. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych Dzielnicy;
 6. koordynowanie zadań związanych z opracowywaniem rocznych sprawozdań do Urzędu Statystycznego;
 7. koordynacja zadań oraz wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów w zakresie właściwym dla Dzielnicy, w tym obsługa organizacyjno-techniczna pracy obwodowej komisji wyborczych/ referendalnych, prowadzenie i aktualizacja bazy danych w podziale Dzielnicy na obwody głosowania oraz archiwizacja i niszczenie dokumentacji z wyborów i referendów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. prowadzenie pomocy administracyjnej w zakresie właściwości miejscowej dla innych organów administracji rządowej i samorządowej;
 9. koordynowanie spraw związanych z udzielaniem odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej i prowadzenie ich rejestru;
 10. prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu;
 11. nadzór nad przestrzeganiem stosowania w Urzędzie Dzielnicy przepisów Instrukcji Kancelaryjnej;
 12. prowadzanie spraw dotyczących publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w części dotyczącej Urzędu Dzielnicy;
 13. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich na realizację projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy;
 14. realizacja zadań związanych z rejestrem kontroli zewnętrznych z wyjątkiem placówek oświatowych;
 15. akceptowanie prawidłowości wzorów pieczęci, blankietów korespondencyjnych i wizytówek wykonywanych na potrzeby Urzędu Dzielnicy;
 16. planowanie i realizacja budżetu Wydziału;
 17. prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Wydziału;
 18. prowadzenie nadzoru nad realizacją ekspertyz, analiz i opinii zlecanych na potrzeby utrzymania dialogu społecznego.