null

Wydział Ochrony Środowiska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 78 20
faks: 22 325 40 20
e-mail: bemowo.wos@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik Anna Stankiewicz
p. 237
tel.: 22 443 78 69, e-mail: a.stankiewicz@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy, w związku z art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.);
 2.  prowadzenie postępowań administracyjnych i opracowywanie projektów decyzji
  w sprawach z zakresu zadań i kompetencji przekazanych do wykonania Dzielnicy, wynikających z:
 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 2. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 3. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 4. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.),
 8. ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 9. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn.zm.),
 10. ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.),
 11. ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 1. utrzymywanie, ochrona i eksploatacja terenów zieleni, położonych na obszarze Dzielnicy, stanowiących własność m.st. Warszawy i nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom, w tym ich pielęgnacja oraz utrzymywanie czystości;
 2. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, remontami i rozwojem infrastruktury komunalnej na terenie Dzielnicy;
 3. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji z zakresu ochrony środowiska określonych w załącznikach dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym w szczególności:
   1. wybór wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych,
   2. zapewnianie sporządzenia dokumentacji projektowej,
   3. zapewnianie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
   4. zapewnianie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,
   5. zapewnianie wykonania usług, dostaw i robót budowlanych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
   6. sporządzanie i aktualizacja harmonogramów zadań inwestycyjnych,
   7. zapewnianie odbioru usług, dostaw i robót budowlanych,
   8. prowadzenie obsługi finansowej, w tym bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych,
   9. sporządzanie sprawozdań w zakresie finansowym i rzeczowym, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji inwestycji;
 4. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowym i rzeczowym zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym i Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 5. współpraca z właściwymi biurami w zakresie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, w tym uzyskiwanie stosownych opinii;
 6. we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy końcowe rozliczanie inwestycji
  i przekazywanie mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji przyszłemu użytkownikowi, a w szczególności rozliczanie rzeczowo-finansowe zrealizowanych inwestycji;
 7. opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych spoza zakresu działania Wydziału;
 8. opiniowanie inwestycji pod kątem ochrony środowiska;
 9. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonania Dzielnicy;
 10. opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy w zakresie posiadanych kompetencji;
 11. przekazywanie właściwym pod względem merytorycznym organom odwołań i zażaleń w sprawach rozpatrywanych przez Wydział;
 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na obszarze Dzielnicy, w zakresie realizacji zadań i kompetencji Wydziału;
 13. przygotowywanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych;
 14. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska, w związku z art. 379 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
 15. występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie odpowiednich działań jeżeli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, w związku z art. 379 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
 16. prowadzenie publicznie dostępnego wykazu dokumentów wymienionych w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz pozostających we właściwości działania Dzielnicy;
 17. udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w posiadaniu organów Dzielnicy lub które są przeznaczone dla organów Dzielnicy w związku z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 18. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii;
 19. przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu awarii na obszarze Dzielnicy oraz wprowadzanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w celu prowadzenia akcji na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przed skutkami awarii, w związku z art. 245 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -  Prawo ochrony środowiska;
 20. zapewnienie obsługi zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz opinii mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie działania Wydziału, jako II linii wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 21. współpraca z biurem właściwym do spraw ochrony powietrza i polityki klimatycznej w zakresie zadań biura, w szczególności zadań związanych z redukcją zanieczyszczeń powietrza.