null

Wydział Nieruchomości (WND)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami m.st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy, w szczególności z:

1)        prowadzeniem spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntu;

2)        prowadzeniem spraw z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy;

3)        podejmowaniem czynności w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Dzielnicy;

4)        prowadzeniem spraw z zakresu nabywania nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji dzielnicowych;

5)        prowadzeniem spraw z zakresu zbywania w drodze przetargu nieruchomości m.st. Warszawy położonych  na terenie Dzielnicy;

6)        ustanawianiem trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy na rzecz placówek oświatowych i wychowania;

7)        dzierżawą nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych zarządzeniami Prezydenta;

8)        zabezpieczeniem wierzytelności m.st. Warszawy poprzez składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego o wpis hipoteki na nieruchomości dłużnika, a w przypadku zaspokojenia wierzytelności składanie wniosków o wykreślenie hipoteki;   

9)        prowadzeniem spraw z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości Dzielnicy przekazanych zarządzeniem Prezydenta do kompetencji Dzielnicy;

10)    prowadzeniem spraw z zakresu kontroli wykonywania umów użytkowania wieczystego;

11)    wykonywaniem zadań związanych z zarządzaniem mieniem m.st. Warszawy w zakresie przekazanym Dzielnicy;

12)    realizacją innych zadań wynikających z upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta.

 

Rozdział 1

Referat Gospodarki Nieruchomościami

 

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1)        składanie wniosków do sądu o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790, z późn. zm.);

2)        realizacja ustalonych zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi we władaniu szkół i placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy nie posiadających osobowości prawnej, w zakresie zawierania umów najmu, dzierżawy i użyczenia na okres do 3 lat;

3)        udzielanie informacji o stanie roszczeń zgłoszonych przez byłych właścicieli do nieruchomości m.st. Warszawy zabudowanych budynkami, w których planuje się sprzedaż lokali;

4)        występowanie o zwrot bonifikat udzielonych przy zbywaniu nieruchomości;

5)        udzielanie bonifikat przy zbywaniu nieruchomości w zakresie przekazanych spraw;

6)         przygotowywanie opinii o terenach będących przedmiotem wniosków składanych do ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1061, z późn. zm.);

7)        zbywanie w drodze przetargu nieruchomości m.st. Warszawy położonych  na terenie Dzielnicy, w tym:

a)    zabudowanych budynkami mieszkalnymi, z których wykwaterowani zostali wszyscy lokatorzy,

b)   stanowiących wolne lokale mieszkalne w domach wielolokalowych wraz z przypisanym do lokalu udziałem w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek;

8)        nabywanie nieruchomości, w tym:

a)    w drodze umowy sprzedaży w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne o zasięgu dzielnicowym, wymienione w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na dany rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, nieruchomości pod pasy drogowe dróg gminnych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości oraz nieruchomości innych niż nieruchomości pod pasy drogowe, na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa, przedmiotem nabycia oprócz prawa własności mogą być inne prawa związane z nieruchomością, w tym prawo użytkowania wieczystego i prawa rzeczowe ograniczone,

b)   na rzecz m.st. Warszawy, do zasobu gruntów gminnych, części nieruchomości położone poza liniami rozgraniczającymi inwestycji, jeżeli zgodnie z opinią Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, części te nie nadają się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zgodnie z art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

9)        prowadzenie spraw dotyczących wniosków, w tym:

a)   wywłaszczeniowych składanych w imieniu i na rzecz m.st. Warszawy, w stosunku do nieruchomości, których nie można nabyć w drodze umowy cywilno-prawnej,

b)  o ustalenie odszkodowania w stosunku do nieruchomości wywłaszczonych – na podstawie odrębnych upoważnień,

c)   o dokonanie wpisów na rzecz m.st. Warszawy w księgach wieczystych i w katastrze nieruchomości pozyskanych w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

10)    przygotowywanie projektów: decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń,   wezwań i zawiadomień w postępowaniach dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy położonych na terenie Dzielnicy w sprawach:

a)    ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych - dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także innych dzielnicowych jednostek organizacyjnych,

b)   zmiany stawki procentowej lub aktualizacji opłat z tytułu prawa trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy;

11)    zlecanie przygotowania dokumentacji niezbędnej do nabycia i zbycia nieruchomości (mapy i operaty szacunkowe);

12)    prowadzenie rokowań w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz przygotowywanie dokumentów w celu sporządzenia aktów notarialnych;

13)    podejmowanie czynności w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  w sprawach określenia wysokości odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy oraz przygotowywanie projektów decyzji w tych sprawach, w tym: wystawianie tytułów wykonawczych w zakresie opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i przekazywanie ich do właściwych organów;

14)    ustanawianie lub wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych – dzielnicowych placówek oświatowych i wychowania oraz dzielnicowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, a także innych dzielnicowych jednostek organizacyjnych;

15)    regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

16)    prowadzenie spraw z zakresu zniesienia współwłasności poprzez zbycie udziału m.st. Warszawy w nieruchomości zabudowanej;

17)    regulacja praw do gruntu w trybie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

18)    prowadzenie spraw z zakresu scalenia i podziałów nieruchomości w trybie art. 101-108 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

19)    zadania związane z udostępnianiem stanowisk do prowadzenia handlu obwoźnego, prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych na skwerach i parkach, prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych tzw. targów gastronomicznych w parkach, skwerach i zieleńcach poza pasem drogi, zgodnie z zasadami ustalonymi w zarządzeniach Prezydenta;

20)    opiniowanie wykonania lub nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości przysługującego gminie;

21)    prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem m.st. Warszawy w postępowaniach administracyjnych dotyczących zwrotów wywłaszczonej nieruchomości lub jej części;

22)    wskazywanie i przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie przetargu lub rokowań, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;

23)     przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nieruchomości do zbycia w trybie bezprzetargowym, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń;

24)    przygotowywanie dokumentacji w sprawie przyłączeń gruntów w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji, badanie stanu roszczeń i obciążeń.

 

Rozdział 2

Referat Użytkowania Wieczystego Gruntów 

 

Do zakresu działania Referatu Użytkowania Wieczystego Gruntów wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1)        określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 73, art. 77 i art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w sytuacji, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi użytkownik wieczysty, zgodnie z art. 81 wymienionej ustawy;

2)        ustalanie innego niż ustawowy termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

3)        udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

4)        umarzanie, rozkładanie na raty spłaty należności finansowych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;

5)        zabezpieczanie wierzytelności m.st. Warszawy poprzez składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego o wpis hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przyznanych do prowadzenia dzielnicom, w trybie przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece;

6)        kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego;

7)        ujednolicenie okresu trwania użytkowania wieczystego;

8)        przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy, w tym do żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83, z późn. zm.);

9)        prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;

10)    prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania terminów dodatkowych zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;

11)    prowadzenie spraw w zakresie ustalania dodatkowej opłaty rocznej, w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynikających z umowy;

12)    prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminów użytkowania wieczystego;

13)    prowadzenie spraw w zakresie rozwiązania umów użytkowania wieczystego w trybie art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.);

14)    prowadzenie spraw w zakresie rozwiązywania umów użytkowania wieczystego  na wniosek użytkowników wieczystych;

15)    dochodzenie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynikającej z zapisów art. 204 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

16)    regulacja praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków w trybie art. 204, art. 207, art. 208 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a także w wykonaniu decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 5 grudnia 1990 r.

 

Rozdział 3

Referat Mienia Miasta 

 

Do zakresu działania Referatu Mienia Miasta wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1)        udostępnianie nieruchomości w celu realizacji, modernizacji, naprawy, konserwacji i eksploatacji inwestycji liniowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, według zasad ustalonych zarządzeniem Prezydenta, z obowiązkiem uwzględnienia interesu m.st. Warszawy;

2)        obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi – użytkowaniem lub służebnością przesyłu – nieruchomości udostępnionych przez Dzielnice, z zastrzeżeniem § 17b ust. 1 pkt 9 załącznika do regulaminu organizacyjnego Urzędu;

3)        prowadzenie spraw ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy oraz spraw ustanowienia drogi koniecznej;

4)        prowadzenie spraw w ramach zwykłego zarządu, w tym wydzierżawianie nieruchomości przekazanych zarządzeniami Prezydenta w zarząd i administrowanie dzielnicom;

5)        naliczanie opłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości oraz zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów dzierżaw, najmu i użyczenia na okres nie dłuższy niż trzy lata, nieruchomości gruntowych będących we władaniu lub stanowiących własność m.st. Warszawy oraz podejmowanie wszelkich czynności przygotowawczych niezbędnych do zawierania, rozwiązywania lub zmiany tych umów, z wyłączeniem:

a)        służących realizacji zadań ogólnomiejskich,

b)        położonych na terenie więcej niż jednej dzielnicy,

c)        pozostających we władaniu, administracji lub zarządzie jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, innych niż jednostki organizacyjne o znaczeniu dzielnicowym;

6)        zawieranie umów z deweloperami na wybudowanie dróg w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.) w związku z realizacją inwestycji niedrogowych;

7)        prowadzenie postępowań o zasiedzenia pod drogi gminne i drogi wewnętrzne;

8)        prowadzenie zasobu nieruchomości m.st. Warszawy;

9)        regulacja praw do gruntu na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych;

10)    przygotowywanie spraw w zakresie komunalizacji w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. poz. 191, z późn. zm.)  oraz w trybie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1491, z późn. zm.);

11)    prowadzenie spraw w zakresie postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. poz. 872, z późn. zm.), w zakresie dróg gminnych;

12)    prowadzenie postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów m.st. Warszawy;

13)    przygotowywanie i składanie wniosków o urządzenie księgi wieczystej na rzecz m.st. Warszawy, ujawnianie nabytych praw w tych księgach, składanie wniosków o sprostowanie i aktualizację księgi wieczystej;

14)    udział w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy i będących we władaniu m.st. Warszawy w zakresie przekazanych spraw;

15)    występowanie o podział geodezyjny nieruchomości po uzyskaniu zgody właścicielskiej Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa;

16)    udział w postępowaniach o rozgraniczenie nieruchomości m.st. Warszawy.

 

Rozdział 4

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Dokumentacji

 

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Dokumentacji, wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1)        przyjmowanie dokumentacji ze stanowisk pracy oraz jej porządkowanie i ewidencjonowanie;

2)        przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji;

3)        prowadzenie zbiorów akt nieruchomości, w tym również teczek akt własnościowych;

4)        udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5)        przekazywanie dokumentacji do filii archiwum zakładowego Urzędu.

 

Rozdział 5

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej

 

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1)        prowadzenie ewidencji spraw wpływających do Wydziału;

2)        prowadzenie ewidencji spraw wypływających z Wydziału;

3)        prowadzenie rejestrów tradycyjnych i komputerowych;

4)        bieżąca obsługa korespondencji;

5)        obsługa organizacyjno-biurowa.