null

Wydział Nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 84
faks: 22 325 40 14
e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Sebastian Stolarski
p. 359

tel.: 22 443 77 81, e-mail:
sstolarski@um.warszawa.pl

zastępca naczelnika:Kinga Senger
p. 357

tel.: 22 443 77 44, e-mail:
ksenger@um.warszawa.pl

 

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami m.st. Warszawy położonymi na obszarze Dzielnicy, w szczególności z:

 1. prowadzeniem spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntu;
 2. prowadzeniem spraw przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym żądanie zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 3. podejmowaniem czynności w ramach postępowania prowadzonego na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w odniesieniu do nieruchomości położonych na obszarze Dzielnicy;
 4. prowadzeniem spraw z zakresu nabywania nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji dzielnicowych;
 5. prowadzeniem spraw z zakresu zbywania w drodze przetargu nieruchomości m.st. Warszawy położonych  na terenie Dzielnicy;
 6. wykonywaniem zadań związanych z ustanowieniem lub wygaśnięciem trwałego zarządu nieruchomości będących własnością m.st. Warszawy na rzecz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym - placówek oświatowych i wychowania oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 7. dzierżawą nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy przekazanych zarządzeniami Prezydenta;
 8. składaniem wniosków o wykreślenie hipotek zabezpieczających wierzytelności m.st. Warszawy w przypadku gdy nastąpiło zaspokojenie wierzytelności oraz wydawanie stosownych zaświadczeń dla celów wieczystoksięgowych;
 9. zabezpieczanie wierzytelności m.st. Warszawy poprzez ustanawianie hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przekazanych do prowadzenia dzielnicom, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204);
 10. prowadzeniem spraw z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości Dzielnicy przekazanych zarządzeniem Prezydenta do kompetencji Dzielnicy;
 11. prowadzeniem spraw z zakresu kontroli wykonywania umów użytkowania wieczystego;
 12. wykonywaniem zadań związanych z zarządzaniem mieniem m.st. Warszawy
  w zakresie przekazanym Dzielnicy;
 13. udziałem w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy
  i będących we władaniu m.st. Warszawy w zakresie przekazanych spraw;
 14. realizacją innych zadań wynikających z upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta.