null

Wydział Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 78 16
faks: 22 325 40 19
e-mail: bemowo.wku@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Magdalena Tomecka-Sadoch
p. 414
tel.: 22 443 78 65, e-mail: mtomecka@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

 1. Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych;
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688),w zakresie zadań Wydziału, w tym:
 1. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
 2. przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
 3. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i przedkładanie ich do akceptacji,
 4. sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w Dzielnicy,
 5. przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
 6. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
 7. informowanie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, a także o każdej zmianie wysokości tych środków i zmianie zadań, których te środki dotyczą,
 8. przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
 9. dokonywanie oceny formalnej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
 10. przygotowywanie dokumentu dotyczącego powołania Zespołu do spraw oceny realizacji zadania publicznego w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury,
 11. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury i przedkładanie ich do akceptacji przełożonemu,
 12. sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji w trybie małych dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury w Dzielnicy;
 1. prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych;
 2. prowadzenie spraw związanych z popularyzacją wiedzy o historii i tradycji;
 3. realizacja  projektów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy;
 4. prowadzenie spraw związanych z działaniami edukacyjnymi w obszarze kultury;
 5. wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych;
 6. inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
 7. podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie promocji kultury w kraju i za granicą;
 8. współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego;
 9. współpraca z Bemowskim Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w zakresie realizacji zadań Dzielnicy;
 10. prowadzenie ksiąg rejestrowych instytucji wymienionych w pkt 11;
 11. prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z zakresu działania Wydziału;
 12. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy.

2.  Przy pomocy Wydziału wykonywane są zadania i kompetencje organizatora kultury wobec instytucji kultury: Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w szczególności:

 1. prowadzenie rejestru tych instytucji;
 2. opiniowanie rocznych sprawozdań tych instytucji, w tym sprawozdań finansowych;
 3. wnioskowanie o przyznawanie rocznych dotacji tym instytucjom na koszty prowadzenia przez nie działalności.