null

Wydział Kultury

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 78 15
faks: 22 325 40 19
e-mail: bemowo.wku@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Przemysław Burkiewicz
p. 414
tel.: 22 443 78 65, e-mail: pburkiewicz@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Kultury dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. organizowanie imprez kulturalnych;
 2. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), działającymi na terenie Dzielnicy oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze Dzielnicowym;
 3. wykonywanie zadań i kompetencji organizatora kultury wobec instytucji kultury: Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym:
  1. prowadzenie rejestru tych instytucji,
  2. opiniowanie rocznych sprawozdań tych instytucji, w tym sprawozdań finansowych,
  3. wnioskowanie o przyznawanie rocznych dotacji tym instytucjom na pokrycie kosztów prowadzenia przez nie działalności.

Referat Przedsięwzięć Kulturalnych i Nadzoru nad Jednostkami Kultury

Do zakresu działania Referatu Przedsięwzięć Kulturalnych i Nadzoru nad Jednostkami Kultury, wchodzącego w skład Wydziału Kultury dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań organizatora kultury oraz nadzór nad działalnością instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnic – Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, w tym:
 1. prowadzenie rejestru tych instytucji,
 2. opiniowanie rocznych sprawozdań tych instytucji, w tym sprawozdań finansowych,
 3. wnioskowanie o przyznawanie rocznych dotacji tym instytucjom na koszty prowadzenia przez nie działalności;
 1. podejmowanie i realizowanie działań z zakresu upowszechniania kultury wśród mieszkańców Dzielnicy, w tym:
  1. organizowanie dzielnicowych imprez kulturalnych,
  2. prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych,
  3. prowadzenie spraw związanych z działaniami edukacyjnymi w obszarze kultury,
  4. wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych;
 1. prowadzenie spraw w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji;
 2. realizowanie projektów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego m.st. Warszawy;
 3. inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;
 4. podejmowanie działań i inicjatyw w zakresie promocji kultury w kraju i za granicą;
 5. współpraca z innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz kultury i dziedzictwa kulturowego;
 6. prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z zakresu działania Wydziału.

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Wspierania i Upowszechniania Kultury

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Wspierania i Upowszechniania Kultury, wchodzącego w skład Wydziału Kultury dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie przyznawania dotacji, w tym przyjmowanie oraz ocenianie ofert na realizację zadań publicznych, przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i umów na realizację zadań publicznych, oraz monitorowanie i sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe;
 1. współpraca z Wydziałem Budżetowo-Księgowym dla Dzielnicy Bemowo, w zakresie:
  1. przyznawania, rozliczania oraz zatwierdzania sprawozdań z wykorzystania dotacji, w tym dotacji, które podlegają zwrotowi do budżetu i są zaliczane na podstawie art. 60 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, a dochodzenie ich zwrotu przebiega w trybie określonym w art. 61-67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  2. kontroli finansowej oraz oceny merytorycznej realizacji zadań publicznych,
  3. sporządzania miesięcznych zapotrzebowań na środki,
  4. przygotowywania projektu budżetu Wydziału i dokonywania zmian budżetowych,
  5. przygotowywania i rozliczania umów;
 2. realizowanie i koordynowanie działań w zakresie budżetu obywatelskiego w obszarze kultury;
 3. prowadzenie spraw w zakresie przyznawania nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze Dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy.