null

Wydział Inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 60
faks: 22 32 54 008
e-mail: bemowo.wid@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Magdalena Dobrowolska
p. 314
tel.: 22 443 76 61, e-mail: m.dobrowolska@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

  1. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: elektroenergetycznego, gazowego, wodociągowo-kanalizacyjnego i ciepłowniczego;
  2. monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu dokonania oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację;
  3. badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszarów Dzielnicy oraz współpraca z biurem właściwym do spraw infrastruktury w tym zakresie;
  4. ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej w zakresie branż, o których mowa w pkt 1 oraz współpraca z biurem właściwym do spraw geodezji i katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu numerycznego wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej, umożliwiającego uzyskiwanie danych o wzajemnym położeniu przewodów podziemnych, stanowiących sieć urządzeń technicznych m.st. Warszawy;
  5. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii;
  6. podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy;
  7. badanie spójności planów rozwojowych jednostek realizujących budowę infrastruktury komunalnej, w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, gazowego i elektroenergetycznego, z planami budowy i remontów dróg oraz inicjowanie rozwiązań koordynujących procesy inwestycyjne;
  8. przygotowywanie propozycji Wieloletnich Prognoz Finansowych m.st. Warszawy
   i rocznych planów inwestycyjnych, dotyczących Dzielnicy i przekazywanie ich do biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
  9. sporządzanie propozycji (w zakresie finansowym i rzeczowym) zadań inwestycyjnych do uwzględnienia w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy oraz propozycji zmian w załączniku dzielnicowym w trakcie trwania roku budżetowego wraz z wynikającymi z tego zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy;
  10. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji określonych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy, w tym:
 1. wybór wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych,
 2. zapewnianie sporządzenia dokumentacji projektowej,
 3. zapewnianie uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane,
 4. zapewnianie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,
 5. zapewnianie wykonania usług, dostaw i robót budowlanych oraz nadzór nad ich wykonywaniem,
 6. sporządzanie i aktualizacja harmonogramów zadań inwestycyjnych,
 7. zapewnianie odbioru usług, dostaw i robót budowlanych,
 8. prowadzenie obsługi finansowej, w tym bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych,
 9. sporządzanie sprawozdań, w zakresie finansowym i rzeczowym, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji inwestycji;
  1. opracowywanie sprawozdawczości (w zakresie finansowym i rzeczowym) dotyczącej zadań inwestycyjnych ujętych w dzielnicowym załączniku do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w tym miesięcznej informacji o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych;
  2. współpraca z właściwymi biurami w zakresie przygotowywania i realizacji zadań inwestycyjnych, w tym uzyskiwanie stosownych opinii;
  3. sporządzanie i aktualizacja harmonogramów dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
  4. sporządzanie i aktualizacja planów rzeczowo-finansowych dla inwestycji z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego oraz budowy dróg powiatowych ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
  5. monitorowanie zadań i inwestycji dzielnicowych realizowanych przez podmioty realizujące zadania inwestycyjne;
  6. bieżące rozliczanie wydatków inwestycyjnych;
  7.  pełnienie funkcji inwestora;
  8. we współpracy z Głównym Księgowym Dzielnicy, końcowe rozliczanie inwestycji i przekazywanie mienia powstałego w wyniku realizacji inwestycji przyszłemu użytkownikowi, a w szczególności rozliczanie rzeczowo-finansowe zrealizowanych inwestycji;
  9. przekazywanie danych o wykonaniu inwestycji dzielnicowych do biura właściwego do spraw funduszy europejskich i polityki rozwoju;
  10. wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.);
  11. koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych;
  12. wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych, położonych na obszarze Dzielnicy, stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących we władaniu m.st. Warszawy, a nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom, oraz zarządzanie tymi drogami, w tym zawieranie umów: najmu, dzierżawy i użyczenia, dotyczących gruntu w pasie drogowym tych dróg;
  13. nadzór nad właściwym utrzymaniem stanu technicznego placówek oświatowych, położonych na obszarze Dzielnicy;
  14. prowadzenie spraw związanych z remontami placówek oświatowych, położonych na obszarze Dzielnicy;
  15. wykonywanie zadań z zakresu utrzymania i funkcjonowania iluminacji obiektów, położonych na obszarze Dzielnicy;
  16. prowadzenie spraw związanych z budową i rozbudową obiektów małej architektury na terenie Dzielnicy, m.in. placów zabaw, siłowni plenerowych, wybiegów dla psów i innych, będących w administrowaniu Dzielnicy;
 1. prowadzenie spraw związanych z zabytkami, usytuowanymi na terenie Dzielnicy;
 2. opracowanie, sporządzanie propozycji aktualizacji oraz koordynacja procesu wdrażania i monitorowania dzielnicowych projektów rewitalizacji;
 3. zapewnienie obsługi zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz opinii mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie działania Wydziału, jako II linii wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 4. wykonywanie czynności w zakresie powstawania centrów lokalnych, w tym:
  1. tworzenie koncepcji architektonicznej,
  2. przygotowanie dokumentacji projektowej inwestycji,
  3. prace budowlane;
 5. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 6. uzgadnianie projektów decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego.