null

Wydział Infrastruktury (WIF)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sekretariat

Kinga Caban
p. 428
tel.: 22 325 40 34, e-mail: bemowo.wif@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Paweł Fiedczak
p. 428
e-mail: pfiedczak@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie systemów: elektroenergetycznego, gazowego, wodociągowo-kanalizacyjnego i ciepłowniczego;
 2.  monitorowanie procesów rozwojowych (samoistnych i stymulowanych zamierzeniami planistycznymi) Dzielnicy w celu oceny zapotrzebowania oraz rezerw zaopatrzenia w media energetyczne, wodę i kanalizację;
 3. badanie spójności planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych z założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Dzielnicy i opiniowanie projektów planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszarów Dzielnicy oraz współpraca z biurem właściwym do spraw infrastruktury w tym zakresie;
 4. ewidencja urządzeń infrastruktury komunalnej w zakresie branż, o których mowa w pkt 1 oraz współpraca z biurem właściwym do spraw geodezji i katastru przy tworzeniu, wdrażaniu i eksploatacji ogólnomiejskiego systemu numerycznego wchodzącego w skład infrastruktury informacji przestrzennej, umożliwiającego uzyskiwanie danych o wzajemnym położeniu przewodów podziemnych, stanowiących sieć urządzeń technicznych m.st. Warszawy;
 5. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadkach zagrożeń i awarii;
 6. podejmowanie działań na rzecz racjonalnego i efektywnego wykorzystywania mediów energetycznych, wody i kanalizacji w obiektach nadzorowanych przez Urząd Dzielnicy;
 7. badanie spójności planów rozwojowych jednostek realizujących budowę infrastruktury komunalnej, w zakresie systemów: wodociągowo-kanalizacyjnego, ciepłowniczego, gazowego i elektroenergetycznego, z planami budowy i remontów dróg oraz inicjowanie rozwiązań koordynujących procesy inwestycyjne;
 8. zarządzanie drogami gminnymi znajdującymi się na obszarze Dzielnicy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, z późn. zm.);
 9. wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych, położonych na obszarze Dzielnicy, stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących we władaniu m.st. Warszawy, a nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom oraz zarządzanie tymi drogami, w tym zawieranie umów: najmu, dzierżawy i użyczenia, dotyczących gruntu w pasie drogowym tych dróg;
 10. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 11. uzgadnianie projektów decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;
 12. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub samą drogę;
 13. realizowanie zadań w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w związku z realizacją inwestycji niedrogowych;
 14. obsługa zgłoszeń interwencyjnych, informacyjnych oraz wolnych wniosków mieszkańców wpływających za pośrednictwem systemu Warszawa 19115 w zakresie właściwości rzeczowej i miejscowej Wydziału jako II linia wsparcia dla Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115;
 15. współpraca z Zespołem Koordynacyjno-Negocjacyjnym ds. współpracy z inwestorami inwestycji niedrogowych.