null

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 20
faks: 22 325 40 09
e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik Aleksandra Zięba
p. 241
tel.: 22 443 76 22, e-mail: azieba@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą i zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności:

 1. udzielanie informacji o zasadach wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a także o innych obowiązkach związanych z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej;
 2. wykonywanie czynności związanych z ewidencją działalności gospodarczej;
 3. przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przekształcanie ich w formę dokumentu elektronicznego, przesyłanie wniosków do CEIDG, a także ich archiwizacja;
 4. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238);
 5. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 6. przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności, wynikających z ustawy z dnia 26 października
  1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.);
 7. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
 8. przekazywanie do biura właściwego do spraw rozwoju gospodarczego kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 9. przekazywanie, na wniosek biura właściwego do spraw rozwoju gospodarczego, informacji i sprawozdań objętych zakresem działania Wydziału.