null

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy, a w szczególności:

1) naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych;

2) opracowywanie projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w zakresie dotyczącym Dzielnicy;

3) prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy;

4) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS i sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;

5) w zakresie prowadzenia rachunkowości Dzielnicy:

a)  stosowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,

b)  prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, w tym:

-  prowadzenie ewidencji księgowej wyłącznie na podstawie dokumentów sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,

-  w układzie pozwalającym na ustalenie odpowiedzialności za realizowane operacje,

-  z wyodrębnieniem pozycji, których występowanie wiąże się z ryzykiem (gwarancje i poręczenia), bądź takich, które świadczą o zakłóceniach w funkcjonowaniu Dzielnicy (należności sporne, zobowiązania przeterminowane, ponoszone kary),

c) okresowe ustalanie lub sprawdzanie na podstawie otrzymanej do rozliczenia inwentaryzacji, rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Dzielnicy,

d) wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

e)  terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego,

f)  prawidłowe i terminowe rozliczanie rozrachunków publicznoprawnych,

g)  gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji;

6) dbałość o prawidłową gospodarkę finansową Dzielnicy, na którą składają się:

a)  dochody i wydatki,

b)  realizacja ustalonej polityki finansowej m.st. Warszawy,

c)  planowanie finansowe,

d)  realizacja działalności finansowej (podejmowanie decyzji na podstawie odpowiednich przepisów prawa i planowania finansowego, wykonywanie decyzji w formie tzw. obsługi kasowej i rozliczeniowej),

e)  ewidencja działalności finansowej (rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, statystyka finansowa),

f)   kontrola i analiza finansowa,

g)  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;

7) analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;

8) prowadzenie spraw dotyczących naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Dzielnicy i ich windykacji

 

Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz

Do zakresu działania Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Analiz, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1) opracowanie projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w układzie klasycznym i zadaniowym wraz z informacją opisową, Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć w części dotyczącej Dzielnicy, w tym:

a)   przekazanie do Wydziałów dla Dzielnicy oraz Jednostek Organizacyjnych Dzielnicy otrzymanych od Prezydenta i Skarbnika wytycznych do budżetu i innych materiałów w celu sporządzenia projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, w części dotyczącej Dzielnicy,

b)   współpraca z biurami, Jednostkami Organizacyjnymi Dzielnicy oraz Wydziałami dla Dzielnicy w zakresie opracowania projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, w części dotyczącej Dzielnicy,

c)    zbieranie, weryfikacja, uzgadnianie i kompletowanie projektów planów finansowych:

-   jednostek budżetowych,

-  zakładów budżetowych,

-   dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) i wydatków nimi finansowanych,

-   zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez Urząd Dzielnicy i Jednostki Organizacyjne Dzielnicy,

d) opracowanie projektów zbiorczych planów finansowych:

-   dochodów i wydatków Dzielnicy,

-   zakładów budżetowych,

-   dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych,

-   zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

e) przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz podległym Jednostkom Organizacyjnym Dzielnicy informacji otrzymanej od Prezydenta i Skarbnika o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania projektów planów oraz planów odpowiednio do projektu uchwały budżetowej oraz uchwały budżetowej,

f) weryfikacja otrzymanych od Jednostek Organizacyjnych Dzielnicy oraz Wydziałów dla Dzielnicy projektów planów finansowych i planów finansowych pod względem ich zgodności odpowiednio z projektem uchwały budżetowej oraz wykazem wieloletnich przedsięwzięć ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy i uchwałą budżetową oraz wykazem wieloletnich przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy,

g) opracowanie projektu planu finansowego załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;

2) realizacja załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz realizacja wieloletnich przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy, w tym:

a)  współpraca z biurami, Jednostkami Organizacyjnymi Dzielnicy oraz Wydziałami dla Dzielnicy w zakresie zmian załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy wraz z wykazem wieloletnich przedsięwzięć, w części dotyczącej Dzielnicy,

b)   weryfikacja, pod względem zgodności z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) klasyfikacją budżetową, zadaniami przewidzianymi do realizacji w budżecie m.st. Warszawy, Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy i wieloletnimi przedsięwzięciami zgodnie z zarządzeniami Prezydenta w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu m.st. Warszawy w układzie zadaniowym, dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie oraz zmian w planie wydatków Urzędu, wprowadzenia instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych oraz pod względem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych, wniosków w sprawie zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy otrzymanych od Jednostek Organizacyjnych Dzielnicy i Wydziałów dla Dzielnicy,

c)   sporządzanie projektów uchwał Rady Dzielnicy i Zarządu Dzielnicy dotyczących zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w tym w wykazie wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z zarządzeniami Prezydenta w sprawie: wprowadzenia instrukcji w sprawie klasyfikowania dochodów i wydatków budżetu m.st. Warszawy w układzie zadaniowym, dokonywania zmian w budżecie m.st. Warszawy, zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami m.st. Warszawie oraz zmian w planie wydatków Urzędu wprowadzenia instrukcji dokonywania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w tym zmian w wykazie wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych,

d)  sporządzanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy nie skutkujących zmianami budżetu w układzie klasycznym i zadaniowym, dotyczących zmiany objaśnień (kalkulacji) i dysponentów będących Wydziałami dla Dzielnicy,

e)   przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz podległym Jednostkom Organizacyjnym Dzielnicy informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji celem dostosowania planów finansowych do zmian ujętych w zarządzeniach Prezydenta oraz uchwałach Rady m.st. Warszawy,

f)   przekazywanie Wydziałom dla Dzielnicy oraz podległym Jednostkom Organizacyjnym Dzielnicy informacji o wysokości limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia dotyczące Dzielnicy ujęte w uchwale Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy,

g)   aktualizacja planu finansowego załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na podstawie zarządzeń Prezydenta oraz uchwał Rady m.st. Warszawy,

h)   nadzór nad przedkładanymi przez kierowników jednostek budżetowych zmianami w planie dochodów i wydatków na rachunkach dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  i wydatków nimi finansowanych oraz postępowanie zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy w sprawie wydzielonych rachunków niektórych jednostek budżetowych m.st. Warszawy oraz dochodów gromadzonych na tych rachunkach oraz z planem zatwierdzonym przez Radę m.st. Warszawy,

i)     nadzór i kontrola nad realizacją załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy oraz Wieloletnią Prognozą Finansową m.st. Warszawy (w tym przestrzegania dyscypliny finansów publicznych),

j)     wnioskowanie w zakresie swoich kompetencji, zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, opracowanie projektów uchwał: Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy w sprawie wniosków o zmianę załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy;

3) sprawozdawczość okresowa, w tym:

a)   weryfikacja sprawozdań opisowych jednostek budżetowych, z realizacji przedsięwzięć, rachunków dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych tych jednostek oraz samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy nadzorowanych przez Dzielnicę,

b)   weryfikacja sprawozdań opisowych dzielnicowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę,

c)    sporządzanie sprawozdań opisowych z wykonania zadań finansowanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w terminach określonych przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

d)   sporządzanie sprawozdania z realizacji przedsięwzięć wieloletnich,

e)    kontrola finansowa i rozliczanie dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy w części dotyczącej zadań realizowanych przez Wydział,

f)    bieżąca analiza sprawozdań Jednostek Organizacyjnych Dzielnicy i Wydziałów dla Dzielnicy,

g)   przygotowywanie materiałów kalkulacyjnych i analiz ekonomicznych dla Skarbnika, Zarządu Dzielnicy i Rady Dzielnicy,

h)   okresowe sporządzanie informacji o stopniu realizacji załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;

4) opracowywanie analiz historycznych i bieżących w zakresie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;

5) przygotowywanie prognoz finansowych w perspektywie średnio- i długookresowej;

6) bieżące monitorowanie zmian w przepisach prawnych w zakresie prawa finansów publicznych;

7) przeprowadzanie kontroli formalnej dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty Głównemu Księgowemu Dzielnicy oraz zabezpieczanie środków w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;

8) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (RB-27S) i z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego (RB-28S) w układzie zadaniowym;

9) opracowywanie raportów oraz rejestrów ryzyka oraz informacji o istotnych incydentach.

 

Referat Podatków i Opłat

Do zakresu działania Referatu Podatków i Opłat, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie obsługi finansowej Dzielnicy w zakresie wymiaru, księgowości i windykacji podatków i opłat lokalnych.

Sekcja Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych

Do zakresu działania Sekcji Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych, wchodzącej
w skład Referatu Podatków i Opłat Lokalnych, należy w szczególności:

1) wymiar podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego dla osób fizycznych oraz prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie ustalania zobowiązania podatkowego, uchylenia lub zmiany decyzji wymiarowej;

2) weryfikacja poprawności składanych przez podatników informacji;

3) kontrola poprawności składanych deklaracji oraz podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań podatkowych w zakresie określenia zobowiązania podatkowego dla osób prawnych;

4) prowadzenie ewidencji analitycznej wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych;

5) opracowywanie pism, w których organ podatkowy – Prezydent ustosunkuje się do zarzutów podatnika w złożonych odwołaniach od decyzji i zażaleniach na postanowienia oraz kierowanie ich wraz z aktami do Biura Podatków i Egzekucji;

6) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie wymiaru podatku od środków transportowych;

7) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie opłaty skarbowej;

8) opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski podatników;

9) obsługa interesantów i wyjaśnianie spraw w zakresie kompetencji Sekcji;

10) udział w opracowywaniu projektów planu dochodów z podatków i opłat lokalnych;

11) przygotowywanie danych do sprawozdań opisowych z wykonania załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;

12) udzielanie informacji publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

13) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) współpraca z Urzędem Skarbowym i właściwymi Wydziałami dla Dzielnicy i biurami w zakresie realizowanych zadań.

Sekcja Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat

Do zakresu działania Sekcji Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat, wchodzącej w skład Referatu Podatków i Opłat, należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z poborem i księgowością podatków i opłat lokalnych:

a)   podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych,

b)   podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;

2) prowadzenie spraw związanych z księgowością opłaty skarbowej;

3) rozliczanie inkasentów opłaty skarbowej;

4) prowadzenie księgowości podatkowej, w tym analiza zaległości i nadpłat na poszczególnych kontach podatkowych;

5) wystawianie i wysyłanie upomnień do zapłaty zaległości podatkowych;

6) wystawianie tytułów wykonawczych w zakresie należności wymienionych w pkt 5 i wysyłanie ich do właściwych organów;

7) dokonywanie zwrotów nadpłaconych i nienależnie uiszczonych podatków i opłat lokalnych oraz innych opłat;

8) podejmowanie czynności związanych z prowadzeniem postępowania podatkowego i przygotowanie projektów decyzji w sprawach dotyczących udzielania ulg, odroczeń, umorzeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej;

9) opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski podatników;

10) przygotowywanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz udzielanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami na rzecz m.st. Warszawy;

11) współpraca z organami podatkowymi, organami ścigania, prokuraturą, innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy oraz biurami w zakresie realizowanych zadań;

12) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych dotyczących realizacji podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej;

13) sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej oraz zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;

14) przygotowywanie projektów postanowień w toku postępowania egzekucyjnego w administracji;

15) przygotowywanie projektów zaświadczeń oraz postanowień o odmowie wydania zaświadczenia bądź o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści, w tym przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w toku postępowania egzekucyjnego;

16) zgłaszanie wierzytelności m.st. Warszawy w postępowaniach likwidacyjnych, upadłościowych bądź naprawczych podmiotów posiadających siedzibę na terenie Dzielnicy;

17) przyjęcia interesantów i wyjaśnianie spraw;

18) archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Do zakresu działania Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

1)        prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej w zakresie gospodarki odpadami;

2)        prowadzenie w Systemie Informatycznym Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (SIGOK i e-SIGNUM) rejestru bazy danych właścicieli nieruchomości, w tym:

a)    weryfikacja formalna złożonych deklaracji,

b)   wprowadzanie danych z deklaracji do rejestru,

c)    bieżąca aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości na podstawie nowych deklaracji lub ich korekt,

d)   wprowadzanie danych z platformy „ePUAP” do rejestru,

e)    prowadzenie postępowań wyjaśniających w zakresie kompletności złożonych deklaracji,

f)    księgowanie przypisu opłaty z deklaracji na koncie właściciela nieruchomości,

g)   księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3)        prowadzenie postępowań podatkowych i przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), a także w przypadku określonym w art. 6m ust. 2b tej ustawy;

4)        prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących ulg, o których mowa w art. 67a  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do wysokości dwudziestu tysięcy złotych;

5)        dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 2007 r. - Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

6)        prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi bądź potwierdzających fakty lub stan prawny na podstawie prowadzonych rejestrów i ewidencji, przygotowywanie projektów zaświadczeń oraz prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;

7)        opracowywanie pism, w których organ podatkowy – Prezydent ustosunkowuje się do zarzutów właściciela nieruchomości w złożonych odwołaniach od decyzji i zażaleniach na postanowienia oraz kierowanie ich wraz z aktami do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego;

8)        opracowywanie pism, w których organ podatkowy – Prezydent ustosunkowuje się do zarzutów właściciela nieruchomości w złożonych skargach oraz kierowanie ich wraz z aktami do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;

9)        prowadzenie rejestru decyzji, postanowień i wezwań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

10)    prowadzenie windykacji zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według zasad określonych w Dziale III zarządzenia Prezydenta w sprawie wprowadzenia Regulaminu windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach Dzielnic m.st. Warszawy, w szczególności w zakresie wystawiania upomnień z zagrożeniem wszczęcia egzekucji oraz tytułów wykonawczych w zakresie tych należności;

11)    wystawianie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku określonym w art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września   1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

12)     analiza zaległości i nadpłat w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

13)    sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu wymiaru i ewidencji księgowej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

14)    udział w opracowywaniu projektów planów dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

15)    sporządzanie informacji dotyczących podstaw opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

16)    opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski interesantów;

17)    przyjęcia interesantów i wyjaśnianie spraw z zakresu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

18)    sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej w sytuacji zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, o których jest mowa w art. 67b § 1 pkt 3 oraz § 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa;

19)    udostępnianie na stronach internetowych Dzielnicy informacji o podmiotach odbierających z terenu Dzielnicy odpady komunalne;

20)    archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

21)    współpraca z Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w zakresie wyżej wymienionych spraw.”;

 

Referat Finansowo-Księgowy

Do zakresu działania Referatu Finansowo-Księgowego wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1) obsługa finansowo-księgowa oraz bieżąca ewidencja zdarzeń gospodarczych;

2) prowadzenie księgowości wydatków i dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym planem kont oraz klasyfikacją budżetową oraz w układzie zadaniowym;

3) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych Urzędu Dzielnicy oraz zbiorczych sprawozdań Dzielnicy;

4) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Dzielnicy oraz kontrola pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych podległych Dzielnicy.

Sekcja Księgowości Budżetowej i Dochodów

Do zakresu działania Sekcji Księgowości Budżetowej i Dochodów, wchodzącej w skład Referatu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie księgowości budżetu m.st. Warszawy dla Dzielnicy;

2) ewidencja przekazywanych przez Jednostki Organizacyjne Dzielnicy finansowane z załącznika dzielnicowego dochodów budżetowych;

3) ewidencja środków przekazywanych jednostkom na wydatki;

4) rozliczanie dochodów z zadań zleconych i środków z dotacji na te zadania;

5) sporządzanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej Dzielnicy;

6) sporządzanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy (bilans cząstkowy organu finansowego);

7) prowadzenie księgowości dochodów stanowiących wpływy z obszaru Dzielnicy z tytułu podatków od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego, z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze Dzielnicy i innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę;

8) pobieranie czynszów, kaucji zabezpieczającej oraz innych opłat od najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomości m.st. Warszawy, położone na obszarze Dzielnicy, oraz od korzystających z tych nieruchomości bez żadnego tytułu prawnego;

9) prowadzenie spraw związanych z poborem i księgowością opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

10) prowadzenie windykacji zaległości w zakresie użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – wysyłanie wezwań do zapłaty;

11) okresowe uzgadnianie sald zaległości i nadpłat;

12) naliczanie odsetek od nieterminowych płatności;

13) prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, w tym m.in. prawidłowe prowadzenie cząstkowych rejestrów zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 Urzędu Dzielnicy;

14) wystawianie faktur;

15) prawidłowe i terminowe prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT jednostek podległych Dzielnicy z Urzędem, w tym sporządzanie zbiorczych deklaracji VAT-7 Dzielnicy;

16) obsługa zadań związanych z przygotowaniem danych wymaganych przez Ministerstwo Finansów oraz ich wysyłka w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego do Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy;

17) ewidencja księgowa oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

18) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych m.st. Warszawy nadzorowanych przez Dzielnicę;

19) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej oraz sprawozdania finansowego Urzędu Dzielnicy jako jednostki budżetowej;

20) prowadzenie ewidencji i rozliczanie depozytów i innych wartości pieniężnych;

21) prowadzenie rozliczeń finansowych na potrzeby Biura Księgowości i Kontrasygnaty;

22) archiwizowanie dowodów finansowo-księgowych;

23) współpraca z Biurem Księgowości i Kontrasygnaty w zakresie wyżej wymienionych spraw;

24) prowadzenie na rachunkach pomocniczych rozliczeń opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów, opłat za czynności geodezyjno-kartograficzne, opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat pobieranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302, z późn. zm.) i innych dochodów pobieranych przez Dzielnicę, a stanowiących dochód m.st. Warszawy oraz opłat paszportowych;

25) ewidencja księgowa, analiza stanów kont, wystawianie i wysyłanie upomnień do zapłaty zaległości w zakresie opłat za wycinkę drzew i krzewów, opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zajęcie pasa drogowego;

26) sporządzanie wymaganych sprawozdań i raportów w zakresie wszystkich wymienionych w pkt 24 tytułów;

27) prowadzenie ewidencji syntetycznej opłat za odpady komunalne;

28) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków realizowanych przez jednostki podległe Dzielnicy projektów współfinansowanych ze środków europejskich na podstawie wyciągów bankowych i sprawozdań jednostek; 

29) pobór zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podatnika nie mającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby lub zarządu na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888).

Sekcja Wydatków

Do zakresu działania Sekcji Wydatków, wchodzącej w skład Referatu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy oraz współpraca z bankiem wykonującym obsługę Urzędu Dzielnicy;

2) prowadzenie ewidencji księgowej płatności gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych na podstawie raportów kasowych oraz ewidencja rozrachunków konta zwrotów;

3) ewidencja finansowo-księgowa majątku trwałego;

4) ewidencja i rozliczanie kosztów środków trwałych w budowie (inwestycje);

5) prowadzenie księgowości materiałowej;

6) ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich terminowe rozliczanie;

7) okresowe uzgadnianie sald zaległości i nadpłat;

8) terminowe prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych (we współpracy z Biurem Kadr i Szkoleń);

9) prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń Funduszu Świadczeń Socjalnych;

10) ewidencja księgowa dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;

11) obsługa systemu płynności finansowej na potrzeby Dzielnicy;

12) kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowo-księgowych do zapłaty oraz ich zapłata w systemie bankowości elektronicznej;

13) ewidencja, nadzór i kontrola realizacji wydatków ponoszonych w ramach załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

14) prowadzenie ewidencji księgowej wydatków projektów finansowanych z udziałem środków europejskich;

15) sporządzanie zestawień, informacji, raportów na potrzeby Biura Księgowości i Kontrasygnaty zgodnie z zapotrzebowaniem;

16) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, finansowej oraz dla GUS;

17) prowadzenie centralnego rejestru umów zleceń dla Dzielnicy;

18) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Sekcja Kas

Do zakresu działania Sekcji Kas, wchodzącej w skład Referatu Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1) prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy oraz współpraca z bankiem wykonującym obsługę Urzędu Dzielnicy;

2) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;

3) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej

Do zakresu działania Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1) obsługa w zakresie organizacji pracy Głównego Księgowego Dzielnicy;

2) przyjmowanie przychodzącej do Wydziału korespondencji zewnętrznej oraz wewnętrznej i po zadekretowaniu przez Głównego Księgowego Dzielnicy, przekazywanie zgodnie z dekretacją;

3) prowadzenie ewidencji korespondencji wychodzącej i przychodzącej (rejestracja pism i udzielanie odpowiedzi na pisma);

4) prowadzenie terminarza pracy Głównego Księgowego Dzielnicy;

5) prowadzenie książki wyjść pracowników Wydziału;

6) prowadzenie centralnego rejestru umów cywilno-prawnych, powodujących powstanie po stronie m.st. Warszawy zobowiązań finansowych, z wyjątkiem umów zawieranych z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej;

7) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.