null

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 10
faks: 22 325 40 10
e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl

Kierownictwo

Główny Księgowy Dzielnicy: Emilia Krawczyk
p. 222
tel.: 22 443 77 10, e-mail: ekrawczyk@um.warszawa.pl

Zastępca Głównego Księgowego Dzielnicy: Małgorzata Li-U-Fa Falkowska
p. 456
tel.: 22 443 77 12, e-mail: mfalkowska@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo należy prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-księgowej Dzielnicy, a w szczególności:

1)   pobór w kasie podatków i opłat lokalnych oraz pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2)   opracowywanie projektu załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy, w zakresie dotyczącym Dzielnicy;

3)   prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy;

4)   sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, GUS i sprawozdań finansowych oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy;

5)   w zakresie prowadzenia rachunkowości Dzielnicy:

a)   stosowanie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości,

b)   prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, w tym:

  • prowadzenie ewidencji księgowej wyłącznie na podstawie dokumentów sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
  • w układzie pozwalającym na ustalenie odpowiedzialności za realizowane operacje,
  • z wyodrębnieniem pozycji, których występowanie wiąże się z ryzykiem (gwarancje i poręczenia), bądź takich, które świadczą o zakłóceniach w funkcjonowaniu Dzielnicy (należności sporne, zobowiązania przeterminowane, ponoszone kary),

c)   okresowe ustalanie lub sprawdzanie na podstawie otrzymanej do rozliczenia inwentaryzacji, rzeczywistego stanu aktywów i pasywów Dzielnicy,

d)   wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,

e)   terminowe sporządzanie sprawozdania finansowego,

f)   prawidłowe i terminowe rozliczanie rozrachunków publicznoprawnych,

g)   gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji;

6)   dbałość o prawidłową gospodarkę finansową Dzielnicy, na którą składają się:

a)   dochody i wydatki,

b)   realizacja ustalonej polityki finansowej m.st. Warszawy,

c)   planowanie finansowe,

d)   realizacja działalności finansowej (podejmowanie decyzji na podstawie odpowiednich przepisów prawa i planowania finansowego, wykonywanie decyzji w formie tzw. obsługi kasowej i rozliczeniowej),

e)   ewidencja działalności finansowej (rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, statystyka finansowa),

f)   kontrola i analiza finansowa,

    1. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
      1. analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków;