null

Wydział Architektury i Budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 50/61
faks: 22 325 40 13
e-mail: bemowo.wab@um.warszawa.pl

Kierownictwo

naczelnik: Łukasz Stęplewski
p. 347
tel.: 22 443 77 61/ 22443 77 50, e-mail: lsteplewski@um.warszawa.pl

Ewidencje i rejestry

Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) i ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.), z wyłączeniem postępowań zastrzeżonych do kompetencji biura właściwego do spraw architektury i planowania przestrzennego, w tym dla inwestycji:
   1. o powierzchni całkowitej powyżej 15 000 m2,
   2. o wysokości powyżej 30 m,
   3. przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych,
   4. naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
   5. wykraczających swoim zasięgiem poza granice Dzielnicy,
   6. dotyczących dróg powiatowych;
 1. podejmowanie czynności w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.);
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.)  – w zakresie zadań Wydziału;
 3. przygotowywanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 4. wydawanie opinii na wniosek innych jednostek, a w szczególności opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych, czasowych dzierżaw, terenów objętych roszczeniami o zwrot – na wniosek biura właściwego do spraw geodezji i katastru, do spraw mienia miasta i skarbu państwa oraz do spraw dekretowych;
 5. prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa i przekazywanie ich do biura właściwego do spraw architektury i planowania przestrzennego oraz właściwym organom i jednostkom;
 6. współdziałanie z biurem właściwym do spraw architektury i planowania przestrzennego w celu usprawnienia prowadzonych postępowań administracyjnych i zharmonizowania działań w m.st. Warszawie;
 7. przekazywanie kopii wydanych rozstrzygnięć do biura właściwego do spraw architektury i planowania przestrzennego.