null

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji "Budowa drogi publicznej kategorii gminnej (.)".

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, 19 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.85.2020.MTR                                                      

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek TM Investment Holding Sp. z o.o., złożony w dniu 17 grudnia 2020 r., uzupełniony w dniu 11 stycznia 2021 r., w sprawie o wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej kategorii gminnej wraz z budową infrastruktury podziemnej i naziemnej (kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego) do obsługi terenów przyległych na działce ew. nr 53/2 z obrębu 6-06-15 oraz na częściach działek ew. nr: 12, 13, 15, 21/4 i 68/3 z obrębu 6-06-15, położonych przy ul. Marynin w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z całością materiałów zgromadzonych w sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70,                      01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345 (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Informacja

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, w rejonie planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo.

 

Sprawę prowadzi: Małgorzata Czerwińska, e-mail: malgorzata.czerwinska@um.warszawa.pl, telefon: 22 443 77 57, adres do korespondencji: Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa.

 

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod wyżej wskazanym numerem telefonu.

obwieszczenie