null

Wybory do bemowskiej Rady Seniorów!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Ł. Szczepaniak

Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, którzy ukończyli 60 rok życia mogą głosować na jednego z 19 kandydatów do 22 maja br.

W dniach 9-22 maja odbędzie się głosowanie w wyborach do Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo!

Mieszkańcy Dzielnicy Bemowo, którzy ukończyli 60 rok życia mogą głosować na jednego z 19 kandydatów.

Do obsadzenia jest 14 miejsc w Radzie Seniorów, której kadencja rozpocznie się 26 maja 2022 r. i trwać będzie 4 lata.

Głosowanie odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie poparcia, która stanowi załącznik nr 1.

Poparcia jednemu z kandydatów, których noty biograficzne zawarte są w załączniku nr 2, może udzielić osoba w wieku 60 lat i więcej, zamieszkała na terenie Dzielnicy Bemowo. Jedna osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

Kartę do głosowania składa się w następujących miejscach:

  1. W urnie znajdującej się w Wydziale Obsługi Mieszkańców (parter) w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
  2. Za pośrednictwem poczty - na adres Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 70 ; 01-381 Warszawa z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Bemowo – „poparcie dla kandydata do Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo”. Przy czym w jednej przesyłce należy zamieścić jedną kartę do głosowania.

Karty poparcia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględnione w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku kart przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Po upływie terminu udzielania poparcia karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zliczone przez upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy Bemowo.

Po weryfikacji kart sporządzona zostanie listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Do liczby głosów poparcia dolicza się 15 głosów uzyskanych przez kandydata przy rejestracji. Czternastu kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów zostanie przedstawicielami mieszkańców Dzielnicy Bemowo w Radzie Seniorów Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Pozostali kandydaci znajdą się na liście rezerwowej, zostaną powołani w przypadku konieczności uzupełnienia składu Rady Seniorów.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. Do zadań Rady należy w szczególności:

  • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
  • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
  • współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
  • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
  • przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

Karty do głosowania można odbierać także w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Bemowo p. 424 IV piętro w Urzędzie Dzielnicy Bemowo.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzem Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo p. Tomaszem Wiśniewskim tel. 22 4437566; email: t.wisniewski@um.warszawa.pl

Załączniki: