null

wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) ɸ 125 PE, ɸ 90 PE na częściach działek ew. nr:...

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa 8 września 2020 r.

Znak sprawy: UD-I-WAB-B.6733.48.2020.ATA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) ɸ 125 PE, ɸ 90 PE na częściach działek ew. nr: 106/2, 107/2, 108/1 i 108/2 w obrębie 6-11-02 oraz na działkach i częściach działek ew. nr: 69/6, 69/27, 69/29, 81/2, 82/2, 86/2, 89/2, 90/2, 91/2, 92/2, 93/2, 94/5, 117/3, 117/5 (cz.), 125/1, 127/1, 128/2, 129/4, 130/6, 153/22 (cz.), 153/23 (cz.), 153/24 (cz.), 167 i 173/1 w obrębie 6-11-03 położonych w rejonie i w pasach drogowych ulic: Gen. T. Pełczyńskiego, Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawie.

pouczenie

W trakcie prowadzonego postępowania zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z materiałami dot. przedmiotowej sprawie, w tym również zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, pok. 345
(dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 8:30-15:30).

Wgląd w akta sprawy lub inna forma udostępnienia akt możliwe będą po telefonicznym umówieniu się pod niżej wskazanym numerem telefonu.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego – Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

informacja

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz w rejonie planowanego przedsięwzięcia.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Talacha, tel. (+22) 4437699, e-mail: atalacha@um.warszawa.pl .

 

6733_48_2020_ATA_budowa sieci gazowej Pełczyńskiego