null

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rekreacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 605, 22 44 37 600
e-mail: bemowo.wsr@um.warszawa.pl

Dodatkowe informacje

 • Organizacja imprez rekreacyjnych dla mieszkańców.
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Rekreacji, wchodzącego w skład Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację rekreacji wśród mieszkańców Dzielnicy przy wykorzystaniu bazy rekreacyjnej znajdującej się na terenie Dzielnicy;
 2. inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy rekreacyjnej na terenie Dzielnicy, w tym urządzeń rekreacyjno-sportowych;
 3. wspieranie lokalnych inicjatyw rekreacyjnych;
 4. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie zadań Wydziału, w tym:
 1. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszenia lub unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 3. przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 4. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i przedkładanie ich do akceptacji,
 5. sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy,
 6. przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 7. przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 8. informowanie Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a także o każdej zmianie wysokości tych środków i zmianie zadań, których te środki dotyczą,
 9. przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 10. dokonywanie oceny formalnej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 11. przygotowywanie dokumentu dotyczącego powołania Zespołu do spraw oceny realizacji zadania publicznego w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 12. przygotowywanie umów na realizację zadań publicznych z podmiotami wyłonionymi w trybie małych dotacji w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i przedkładanie ich do akceptacji przełożonemu,
 13. sprawdzanie prawidłowości realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach przyznanych dotacji w trybie małych dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy;
 1. organizowanie i wspieranie organizacji imprez rekreacyjnych o charakterze lokalnym;
 2. propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 3. w ramach współpracy zagranicznej, współpraca z Wydziałem Obsługi Urzędu i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Bemowo w zakresie obsługi programu wymiany młodzieży;
 4. organizacja przedsięwzięć rekreacyjnych  w celu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców;
 5. współdziałanie z biurem właściwym do spraw sportu i rekreacji w zakresie realizacji ogólnomiejskich programów rekreacyjno-sportowych na terenie Dzielnicy;
 6. tworzenie warunków do uprawiania rekreacji przez osoby niepełnosprawne.