null

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. kadrowo-prawnych, awansu i doskonalenia zawodowego nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 89
e-mail: bemowo.wow@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Kadrowo-Prawnych, Awansu i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, wchodzącego w skład Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

1)   prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych bezpośrednio nadzorowanych przez Wydział, w tym:

 1. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Prezydenta oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, występowanie z wnioskami o przyznanie nagrody Prezydenta, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek,
 3. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek,
 4. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli,
 5. w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny dokonywanie oceny pracy dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, przekazanych do kompetencji dzielnic,
 6. ustalanie wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
 7. proponowanie składnika do wynagrodzenia nauczycieli za warunki pracy dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
 8. proponowanie dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dyrektorom przedszkoli, szkół i placówek, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w uzgodnieniu z dyrektorem biura właściwym do spraw edukacji,
 9. wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole nauczyciela nie będącego obywatelem polskim,
 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
 11. przygotowywanie projektów decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,
 12. wydawanie opinii w sprawie powierzania i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze,
 13. powoływanie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 14. uczestniczenie, jako członek lub obserwator, w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,
 15. uczestniczenie, jako członek komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego,
 16. wyrażanie opinii w sprawach przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół,
 17. przyjmowanie zawiadomień o przeniesieniu nauczycieli religii zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół,
 18.  nakładanie na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym lub na innym stanowisku w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych,
 19.  wskazywanie innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły,
 20.  występowanie z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich ustalonych uprawnień, dotyczących ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
 21.  wyrażanie zgody na zatrudnianie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,
 22. współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty Bemowo m.st Warszawy przy realizacji zadań z zakresu spraw związanych z finansowaniem szkół i placówek oświatowych Dzielnicy;
 23. wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w zakresie wynikającym z kompetencji Wydziału.