null

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Analizowania Stanu Prawnego Nieruchomości

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 84
e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Analizowania Stanu Prawnego Nieruchomości wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. regulacja stanu prawnego gruntów zabudowanych garażami w trybie art. 211 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 2. prowadzenie spraw służebności przejścia i przejazdu oraz drogi koniecznej,
  w szczególności ustanowienia, zmiany treści lub sposobu wykonywania, wygaśnięcia lub zniesienia tych praw, w tym także praw ustanowionych na rzecz m.st. Warszawy;
 3. aktualizacja opłat z tytułu użytkowania i służebności gruntowych;
 4. prowadzenie postępowań o zasiedzenia pod drogi gminne i drogi wewnętrzne;
 5. prowadzenie postępowań mających na celu przeciwdziałanie zasiedzeniu gruntów
  m.st. Warszawy oraz znajdujących się we władaniu m.st. Warszawy;
 6. dochodzenie pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 7. kontrola wykonywania umów użytkowania wieczystego;
 8. prowadzenie spraw z zakresu ujednolicenia terminu trwania użytkowania wieczystego;
 9. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;
 10. prowadzenie spraw w zakresie wyznaczania terminów dodatkowych zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, w przypadku niezachowania terminów wynikających z zapisów umowy;
 11. prowadzenie spraw w zakresie ustalania dodatkowej opłaty rocznej, w przypadku niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste wynikających z umowy;
 12. prowadzenie spraw w zakresie przedłużania terminów użytkowania wieczystego;
 13. prowadzenie spraw w zakresie rozwiązania umów użytkowania wieczystego w trybie art. 240 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.);
 14. prowadzenie spraw w zakresie rozwiązywania umów użytkowania wieczystego  na wniosek użytkowników wieczystych;
 15. weryfikacja stanów prawnych nieruchomości i możliwości ich pośredniej lub bezpośredniej regulacji na rzecz m.st. Warszawy;
 16. weryfikacja możliwości i podejmowanie czynności w celu regulacji stanów prawnych nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;
 17. regulacja praw do nieruchomości m.st. Warszawy na rzecz osób fizycznych w trybie art. 207 i 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ich związków w trybie art. 204, art. 207, art. 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 35 ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 845, z późn, zm.), a także na rzecz tych podmiotów w wykonaniu decyzji administracyjnych wydanych przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
 18. prowadzenie spraw porozumień zawartych ze spółdzielniami mieszkaniowymi dotyczących korzystania z nieruchomości do czasu uregulowania ich stanu prawnego;
 19. wygaszanie użytkowania ustanowionego w drodze decyzji przed dniem 1 stycznia
  1998 r.  na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i osób fizycznych;
 20. prowadzenie spraw dotyczących cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej m.st. Warszawy wobec byłych właścicieli z tytułu zbycia nieruchomości objętych roszczeniami;
 21. badanie roszczeń do nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji dzielnicowych;
 22. udział w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości m.st. Warszawy
  i będących we władaniu m.st. Warszawy w zakresie przekazanych spraw.