null

UD-I-WAB-B.6733.31.2020.MKA Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Brygadzistów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Znak sprawy: Potwierdzenie wystawienia ogłoszenia                                                                                   

l.dz. 1280-8032/20

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Państwa Anny i Pawła Boryczko, złożony w dniu 24 marca 2020 r., w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Państwa Anny i Pawła Boryczko, reprezentowanych przez Pana Krzysztofa Jendy złożony w dniu 24 marca 2020 r., skorygowany w dniu 6 kwietnia 2020 r., w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na częściach działek ew. nr 138, 139, 141/2 z obrębu 6-12-14, położonych przy ul. Brygadzistów w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

pouczenie:

Stronom służy prawo zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w Urzędzie m.st. Warszawy, Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców Śląskich 70, 01-831 Warszawa, tel.: +22/44 37 750, fax:+22/432 54 013, (dni przyjęć mieszkańców: poniedziałki i czwartki w godz. 830-1530).

”Informujemy, że zgodnie z art. 15zzs. 1. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy                                   o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,                  w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID bieg terminów procesowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.”

„Zgodnie z art. 15zzs. 1 ust.7 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czynności dokonane w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID, są skuteczne.”

Niniejsze obwieszczenie zamieszczone zostaje na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Bemowo,              w rejonie planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej Dzielnicy Bemowo oraz na tablicy elektronicznej w Urzędzie Dzielnicy Bemowo.