null

Świadczenia rodzinne

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Od 1 lipca 2019r. drogą elektroniczną można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zaś od 1 sierpnia w formie papierowej.

Obecne decyzje obowiązują do 31 października 2019r. Jeśli wniosek o  ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego zostanie złożony do 31 sierpnia, wypłata świadczeń nastąpi w listopadzie. Wnioski przyjęte od 1 września  do 31 października zostaną zrealizowane w grudniu. Ustalenie prawa do świadczeń na wnioski złożone od 1 listopada do 31 grudnia 2019r. oraz wypłata świadczeń nastąpi do końca lutego następnego roku.

Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego to 674 zł miesięcznie netto na osobę w rodzinie oraz 764 zł, jeśli członkiem rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością (lub znacznym stopniem niepełnosprawności, albo stopniem umiarkowanym). Wnioski składać można za pomocą platformy EPUAP, lub w Punkcie Przyjmowanie Wniosków Urzędu Dzielnicy – pokój nr 054 na parterze budynku.

Przypominamy, że powyższe terminy odnoszą się do prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych wraz z wymaganymi dokumentami.

Braki w dokumentacji oraz błędy we wnioskach mogą spowodować przedłużenie terminu rozpatrzenia wniosków i wypłaty przysługujących świadczeń.

Przypominamy, że okres zasiłkowy trwający od 1 listopada jednego roku do 30 października roku następnego dotyczy zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych.

Prawo do zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. „becikowego” nie jest ustalane na okres zasiłkowy.