null

Statut

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Statut

Młodzieżowej Rady Dzielnicy

Bemowo m.st. Warszawy

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zwanej dalej „MRDB” oraz tryb wyboru Młodzieżowych Radnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

2. MRDB działa w szczególności na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Uchwały nr LXIV/1995/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy zmienionej Uchwałą nr LII/1274/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2017 roku oraz Uchwały nr VIII/57/11 z dnia 25 maja 2011 r. Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i nadania jej Statutu zmienionej Uchwałą nr XLI/153/13 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 17 października 2013 roku, Uchwałą nr XXIX/125/16 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 19 października 2016 roku, Uchwałą nr XXXVII/147/2017 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą nr VII/30/2019 Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 15 maja 2019 roku oraz uchwałą nr XXXI/88/2021 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 10 marca 2021 r.

§ 2

Obszarem działania MRDB jest Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy. Nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Dla właściwego realizowania swoich celów MRDB może prowadzić działalność poza granicami Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i m.st. Warszawy.

§ 3

1. Siedzibą MRDB jest Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy.

2. Nad właściwym funkcjonowaniem MRDB czuwa Przewodniczący MRDB.

3. MRDB posiada dwóch opiekunów, którzy są radnymi Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

4. Opiekunowie o których mowa w ust. 3 są wybierani przez Radę Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

5. Obsługę administracyjno-biurową MRDB zapewnia Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

§ 4

MRDB jest organem konsultacyjnym działającym na rzecz wspierania upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

 

Rozdział II

Cele i zadania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

§ 5

Celem MRDB jest działanie na rzecz lokalnej społeczności Dzielnicy Bemowo

m.st. Warszawy, a w szczególności:

 1. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego;
 2. upowszechnianie zasad działalności samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 3. integrowanie i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 4. podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 5. organizowanie aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym;
 6. budowanie tożsamości lokalnej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

§ 6

Do zadań MRDB należy:

 1. Przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy poprzez podejmowanie uchwał oraz stanowisk;
 2. Inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 3. Współpraca z samorządami uczniowskimi szkół na Bemowie w roli organu konsultacyjno-pomocniczego
 4. Angażowanie się na rzecz przestrzegania praw ucznia w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 5. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 6. Wybór oraz odwołanie Przewodniczącego MRDB i pozostałych członków Prezydium MRDB – zwanego dalej Prezydium;
 7. Powoływanie komisji problemowych;
 8. Przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium i komisji problemowych;
 9. Wybór oraz odwołanie delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;
 10. Prowadzenie strony internetowej oraz utrzymywanie innych form kontaktu z młodzieżą uczącą się i mieszkającą na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy;
 11. Proponowanie zmian w Statucie MRDB.

§ 7

1. W sprawach dotyczących młodzieży, MRDB ma prawo wyrazić opinie o projektach uchwał Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Opinie wyrażane są w formie uchwał.

2. MRDB w sprawach dotyczących młodzieży ma prawo kierować wnioski do odpowiednich komisji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, członków Zarządu Dzielnicy Bemowo oraz innych miejskich instytucji i spółek. MRDB przyjmuje treść wniosków w drodze uchwał.

3. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo może udzielić w drodze uchwały patronatu projektowi realizowanemu na rzecz bemowskiej młodzieży zgłoszonemu przez dowolny podmiot.

 

Rozdział III

Organizacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

§ 8

Organem kierującym pracami MRDB jest Prezydium.

§ 9

1. Prezydium składa się z:

 1. przewodniczącego MRDB;
 2. 2 wiceprzewodniczących MRDB;
 3. sekretarza MRDB.

2. Do kompetencji przewodniczącego MRDB należy:

 1. Reprezentowanie MRDB na zewnątrz;
 2. Zwoływanie Sesji MRDB;
 3. Przewodniczenie obradom MRDB;
 4. Występowanie z wnioskami i pismami do odpowiednich organów Dzielnicy Bemowo oraz m.st. Warszawy w sprawach związanych z działalnością MRDB.
 5. Wydawanie zarządzeń w kwestiach technicznych związanych z pracami MRDB.
 6. Przedstawienie Radzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy sprawozdania z działalności MRDB pod koniec jej kadencji.

3. Do kompetencji sekretarza należy:

 1. Prowadzenie dokumentacji MRDB;
 2. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania MRDB;
 3. Sporządzenie protokołów z sesji MRDB i posiedzeń Prezydium.
 4. Przyjmowanie od członków MRDB usprawiedliwień ich nieobecności na sesjach.

4. W przypadku nieobecności sekretarza jego obowiązki pełni inny członek Prezydium.

5. MRDB może odwołać członka lub członków Prezydium bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu MRDB, w głosowaniu tajnym, na wniosek przewodniczącego MRDB lub co najmniej 1/5 statutowego składu MRDB. Wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium MRDB rozpatruje się na sesji następnej po sesji, na której zgłoszono wniosek, nie wcześniej jednak niż po upływie miesiąca. Jeżeli wniosek o odwołanie członka lub członków Prezydium nie uzyskał wymaganej większości, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od poprzedniego głosowania.

6. Odwołany członek Prezydium pełni obowiązki do czasu wyboru nowego członka Prezydium. Prezydium ustępującej kadencji pełni obowiązki do czasu powołania Prezydium kolejnej kadencji.

7. W przypadku nieobecności przewodniczącego MRDB, jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący. W wypadku, gdy przewodniczący nie wyznaczy żadnego z wiceprzewodniczących do pełnienia obowiązków, przejmuje je na okres nieobecności przewodniczącego MRDB najstarszy wiekiem wiceprzewodniczący.

§ 10

1. W skład MRDB wchodzą przedstawiciele:

 1. wszystkich szkół publicznych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, wybrani w wyborach powszechnych;
 2. osób mieszkających, lecz nieuczących się w szkołach na Bemowie;
 3. osób uczęszczających do szkół niepublicznych w Dzielnicy Bemowo.

Przedstawiciele określeni w pkt. 1), 2) i 3) to osoby, które ukończyły 13. rok życia i nie przekroczyły 21. roku życia, zwane dalej członkami MRDB, radnymi MRDB lub młodzieżowymi radnymi Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

2. Każdy członek MRDB wybrany w wyborach powszechnych jest przedstawicielem i reprezentantem uczniów szkoły, do której uczęszcza lub w której został wybrany.

3. Rota ślubowania Młodzieżowego Radnego Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy brzmi: Ślubuję uroczyście wypełniać obowiązki Młodzieżowego Radnego Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wypełniać rzetelnie, przestrzegać Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz godnie reprezentować młodych mieszkańców Bemowa. Złożenie jej jest wymagane do objęcia mandatu członka MRDB.

4. Kadencja członka MRDB trwa 2 lata, licząc od dnia pierwszej sesji MRDB w danym roku szkolnym. Młodzieżowi Radni Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ustępującej kadencji pełnią swoje obowiązki do dnia pierwszej sesji kolejnej kadencji MRDB.

5. Pierwszą sesję prowadzi najstarszy członek MRDB, który po przeprowadzeniu wyborów na Przewodniczącego – jemu przekazuje prowadzenie.

§ 11

W obradach MRDB mogą brać udział wszyscy chętni zainteresowani działalnością MRDB, po wcześniejszym ustaleniu z Przewodniczącym MRDB, który następnie informuje Opiekunów MRDB. Osoby te nie mają prawa udziału w głosowaniach nad uchwałami i stanowiskami MRDB.

§ 12

Członek MRDB ma prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do organów MRDB;
 2. odwoływać członków prezydium MRDB;
 3. wybierać i być wybieranym jako delegat do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;
 4. zgłaszać wnioski, postulaty i inicjatywy do MRDB;
 5. składać zapytania w sprawach związanych z działalnością MRDB;
 6. uczestniczyć w pracach komisji MRDB;
 7. uzyskiwać wszystkie informacje dotyczące działalności MRDB;
 8. wnioskować o zmianę porządku obrad sesji MRDB;
 9. zabierać głos w czasie obrad;
 10. zabierać głos podczas posiedzeń komisji oraz sesji Rady Dzielnicy Bemowo w sprawach  dotyczących młodzieży

§ 13

Członek MRDB ma obowiązek:

 1. przestrzegać Statutu oraz uchwał MRDB;
 2. brać czynny udział w pracach MRDB i komisjach, których jest członkiem, w tym uczestniczyć w sesjach MRDB;
 3.  informować młodzież o działalności MRDB;
 4.  wykonywać uchwały MRDB;
 5. usprawiedliwić sekretarzowi MRDB swoją nieobecność na posiedzeniu MRDB, bądź komisji w terminie nie dłuższym niż 7 dni po ustaniu przyczyny nieobecności.

§ 14

1. Mandat członka MRDB wygasa w wyniku nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych sesjach MRDB, braku złożenia ślubowania przez trzy kolejne sesje MRDB, rezygnacji, śmierci, ukończenia 21. roku życia lub uzyskania mandatu podczas wyborów powszechnych organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Wygaśnięcie mandatu zostaje stwierdzone uchwałą MRDB.

2. Wystąpienie z MRDB następuje na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Przewodniczącego MRDB.

3. W przypadku, gdy członek Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo kandyduje w wyborach powszechnych organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą, jego mandat zostaje zawieszony na czas kampanii wyborczej w drodze zarządzenia burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

4. Wakat po członku MRDB – reprezentancie szkoły publicznej na Bemowie powinien być uzupełniony przez kandydata z tej samej szkoły, nie później niż 30 dni po wygaśnięciu mandatu członka MRDB. Wolne miejsce zostaje uzupełnione przez kolejną osobę z największą liczbą głosów w wyborach. W przypadku braku takich osób przewodniczący MRDB zarządza wybory uzupełniające.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka MRDB wybranego przez Dzielnicową Komisję Wyborczą, o której mowa w § 7 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo, wakat po nim powinien zostać uzupełniony przez innego kandydata z tej samej rekrutacji w drodze zarządzenia przewodniczącego MRDB. W przypadku braku kandydatów na zajęcie wakatu przewodniczący MRDB zarządza rekrutację uzupełniającą, którą przeprowadza Dzielnicowa Komisja Wyborcza na zasadach identycznych opisanych w § 7 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo.

§ 15

1. Młodzieżowy Radny Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nie może być dodatkowo członkiem innej młodzieżowej rady na tym samym szczeblu, tj. gminnym/dzielnicowym. Nie może również sprawować mandatu członka młodzieżowej rady na poziomie miejskim/powiatowym i wojewódzkim, oprócz Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy i Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

2. W przypadku, gdy zasada, o której mowa w ust. 1 zostanie złamana – MRDB wygasza mandat takiej osobie w formie uchwały.

§ 16

W przypadku, gdy MRDB wygasi mandat członka będącego również delegatem do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, jest to równoznaczne ze utratą przez taką osobę mandatu radnego MRW. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo wybiera w takim przypadku nowego delegata do Młodzieżowej Rady Warszawy.

§ 17

1. Uczniowie każdej publicznej bemowskiej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej wybierają nie więcej niż 2 przedstawicieli do MRDB.

2. Ordynacja wyborcza do MRDB stanowi złącznik nr 1 do Statutu.

§ 18

1. Logiem Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy jest następujący znak graficzny, do którego wszelkie prawa ma zastrzeżone wyłącznie MRDB i Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

Grafika ozdobna - logo Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo

 

2. MRDB na swoich materiałach promocyjnych i graficznych, a także na dokumentach może stosować zasady i logotypy opisane w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy.

Rozdział IV

Formy pracy Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

§ 19

Formami pracy MRDB są:

 1. praca w komisjach problemowych;
 2. praca na sesjach MRDB;
 3. praca pomiędzy obradami sesji i posiedzeniami komisji problemowych na rzecz spraw związanych z pełnieniem mandatu.

§ 20

Praca związana z pełnieniem mandatu traktowana jest jako praca wolontariusza w rozumieniu ustawowym i nie wiąże się z żadnymi gratyfikacjami ani uprzywilejowaniem.

§ 21

Sesje MRDB:

 1. MRDB obraduje na sesjach, które odbywają się według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące i rozpatruje sprawy należące do jej kompetencji, określone w statucie MRDB. W przypadku, gdy przewodniczący przez 3 miesiące nie wyda zarządzenia o zwołaniu sesji, obowiązek ten przechodzi na najstarszego wiekiem wiceprzewodniczącego, który zobowiązany jest do zwołania sesji MRDB w terminie do 7 dni po upływie statutowego terminu ostatecznego odbycia się sesji.
 2. Pierwsza sesja powinna się odbyć nie później niż miesiąc po wyborach, a prowadzi ją najstarszy członek MRDB, który po przeprowadzeniu wyborów na przewodniczącego MRDB przekazuje mu prowadzenie;
 3. sesję zwołuje Przewodniczący MRDB; w przypadku nieobecności Przewodniczącego MRDB lub z innego uzasadnionego powodu, sesję zwołuje wiceprzewodniczący MRDB wyznaczony do tego zarządzeniem przewodniczącego MRDB;
 4. Przewodniczący MRDB ustala projekt porządku obrad, wyznacza miesiąc, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji;
 5. informację o terminie i miejscu odbywania sesji przekazuje Przewodniczący MRDB i zawiadamia członków MRDB w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem;
 6. sesje MRDB są jawne; stanowiska i uchwały MRDB podpisuje w imieniu MRDB Przewodniczący MRDB lub podczas jego nieobecności wiceprzewodniczący MRDB, prowadzący daną sesję;
 7. obrady MRDB są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej 2/5 statutowego składu MRDB (quorum); W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczący MRDB podejmuje decyzję o przełożeniu sesji, wyznaczając nowy termin.
 8. pod pojęciem statutowego składu MRDB rozumie się liczbę wszystkich członków, którzy złożyli ślubowanie,
 9. członek MRDB, który opuszcza obrady przed zakończeniem sesji powinien złożyć wyjaśnienie Przewodniczącemu MRDB;
 10. Sesje Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy powinny odbywać się w Sali Sesji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ma prawo zarządzić sesję w trybie zdalnym.
 11. Przewodniczący MRDB ma obowiązek zarezerwować Salę Sesji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem sesji MRDB.
 12. Sesje nie mogą być zwoływane w czasie ferii szkolnych i wakacji. Nie dotyczy to posiedzeń komisji

§ 22

Na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przewodniczący MRDB jest zobowiązany zwołać sesję nadzwyczajną na dzień przypadający w ciągu 7 dni od wpłynięcia do przewodniczącego takiego pisma. Wniosek musi zawierać projekt porządku obrad sesji nadzwyczajnej wraz z projektami uchwał, które mają być na niej procedowane. 

§ 23

Przebieg sesji MRDB:

 1. otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego MRDB formuły: „Otwieram sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo”;
 2. Przewodniczący MRDB prowadzi obrady według ustalonego porządku obrad;
 3. Przewodniczący MRDB udziela głosu według ustalonej kolejności, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością;
 4. Przewodniczący MRDB czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.
 5. W razie celowego zakłócenia porządku obrad uniemożliwiającego przeprowadzenie sesji lub wulgarnego zachowania przewodniczący ma prawo do 2-krotnego przywołania danej osoby do porządku, za trzecim razem przewodniczący ma prawo usunąć taką osobę z sesji.;
 6. Przewodniczący MRDB może udzielić głosu osobom zaproszonym celem zreferowania tematu;
 7. po wyczerpania porządku obrad Przewodniczący MRDB kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo”;
 8. z każdej sesji sporządza się protokół będący zapisem przebiegu obrad; do protokołu załącza się listę obecności; za sporządzenie protokołu odpowiada Sekretarz MRDB;
 9. za archiwizację dokumentów MRDB odpowiada Przewodniczący MRDB, Sekretarz MRDB oraz Opiekunowie MRDB.

§ 24

1. MRDB podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

2. MRDB może również uchwalać wnioski, przyjmować stanowiska lub formułować opinie.

3. Uchwały, wnioski, stanowiska i opinie przyjmowane są zwykłą większością głosów.

4. Z inicjatywą uchwały mogą występować komisje problemowe lub każdy z członków.

5. Z propozycją przyjęcia przez MRDB wniosku, opinii lub stanowiska mogą występować członkowie MRDB.

6. Uchwałę opatruje się numerem określającym kolejność uchwały, kolejną liczbą sesji oraz dwoma ostatnimi cyframi roku jej podjęcia. Kolejną liczbę sesji pisze się cyfrą rzymską. Kolejność podjętej uchwały i ostatnie cyfry roku – cyframi arabskimi.

6a). Uchwałę przyjętą w trybie obiegowym, na podstawie § 24 punkt 14., opatruje się numerem oraz dwiema ostatnimi cyframi roku jej podjęcia.

7. Wnioski, stanowiska, opinie, Sesje opatruje się kolejnymi numerami oraz dwiema ostatnimi cyframi roku ich podjęcia.

8. MRDB podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9. Zwykła większość głosów oznacza, że „za” opowiedziało się więcej członków MRDB niż „przeciw”. Głosy wstrzymujące się nie wpływają na wynik głosowania.

10. MRDB na wniosek członka MRDB może postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania zwykłą większością głosów.

11. W sprawach personalnych decyzję podejmuje się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, tzn. za podjęciem uchwały musi zagłosować więcej członków niż łącznie członków przeciwnych i wstrzymujących się.

12. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza na sesji komisja skrutacyjna, wybrana spośród członków MRDB.

13. Głosowanie jawne podczas sesji zdalnych odbywa się poprzez wypowiedzenie przez członka MRDB formuły „za”, przeciw” lub „wstrzymuję się”. Głosowanie tajne przewodniczący może zarządzić tylko, gdy ma techniczną możliwość zapewnienia wszystkim głosującym tajności ich głosowania oraz za zgodą Urzędu Dzielnicy Bemowo.

14. W sprawach pilnych MRDB ma prawo podejmować uchwały w trybie obiegowym. Głosowanie takie zarządza przewodniczący po uzyskaniu pozytywnej pisemnej opinii prezydium. Uchwała głosowana w takim trybie nie może dotyczyć zmian personalnych (wybór/odwołanie członka Prezydium/delegata do MRW/członka komisji).

15. Na wniosek członka MRDB lub z własnej inicjatywy przewodniczący może zarządzić reasumpcję głosowania, jeżeli nie wszyscy radni MRDB obecni na sesji wzięli udział w głosowaniu lub istnieją inne przyczyny, dla których występuje podejrzenie, że wynik głosowania wynik głosowania jest wątpliwy.

§ 25

1. MRDB może ze swojego grona powołać komisje problemowe. Każda z komisji problemowych wybiera przewodniczącego ze swojego grona.

2. Pierwsze posiedzenie komisji prowadzi jeden z członków Prezydium MRDB wyznaczony w drodze zarządzenia przewodniczącego MRDB. Przeprowadza on głosowanie tajne na przewodniczącego, po czym przekazuje mu przewodniczenie komisji.

3. Komisje mogą opiniować projekty uchwał MRDB lub wychodzić z własnymi inicjatywami uchwałodawczymi. Decyzje komisji podejmowane są w formie uchwał, które w ich imieniu podpisują przewodniczący komisji.

 

Rozdział V

Opiekunowie MRDB

§ 26

Do zadań opiekunów należy m.in.:

 1. współpraca z Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo w zakresie organizacji spotkań MRDB;
 2. udział w posiedzeniach MRDB;
 3. czuwanie nad zgodną ze statutem działalnością MRDB;
 4. pełnienie funkcji doradczo-animacyjnej;
 5. współpraca i koordynowanie wyborów do MRDB;
 6. zorganizowanie szkolenia i posiedzenia inauguracyjnego MRDB;

 

Rozdział VI

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 27

1. a) W celu zachowania spójności działań Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo i Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, kolejna kadencja MRDB po uchwaleniu niniejszego statutu dostosowuje się swoim końcem do końca kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy.

b)  W związku z pandemią COVID-19 przedłuża się II kadencję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo do dnia 14 października 2021 r., III kadencja MRDB rozpoczyna się z dniem 15 października 2021 r.

2. § 9 ust. 1 pkt. 2 wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia III kadencji MRDB.

3. Fragment § 10 ust. 1 dotyczący wejścia w skład MRDB osób mieszkających, lecz nieuczących się w szkołach publicznych na Bemowie albo uczęszczających do szkół niepublicznych w Dzielnicy Bemowo wchodzi w życie wraz z rozpoczęciem procesu wyborczego i rekrutacyjnego do III kadencji MRDB.

§ 28

1. Statut MRDB i jego zmiany są uchwalane przez Radę Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

2. Propozycje zmian w Statucie MRDB mogą zgłaszać: Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Opiekunowie MRDB.

3. MRDB opiniuje każdy zgłoszony wniosek dotyczący zmiany zapisu w Statucie MRDB.

4. W przypadku niewyrażenia opinii przez MRDB w terminie 14 dni od dnia wystąpienia, wymóg pozyskania opinii uważa się za spełniony.

5. Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia uchwały przez Radę Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Wiceprzewodniczący Rady

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Adam Zawistowski

 

Ordynacja wyborcza

do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

§ 1

Ordynacja wyborcza, zwana dalej „Ordynacją” określa zasady i tryb wyboru radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zwanej dalej „MRDB”.

§ 2

1. Informacja o wyborach do MRDB powinna zostać ogłoszona w szkołach minimum miesiąc przed dniem wyborów.

2. Przeprowadzenie wyborów w szkołach publicznych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy powierza się dyrektorom szkół oraz powołanym przez nich Szkolnym Komisjom Wyborczym, zwanym dalej SKW. Do ich zadań należą: zebranie kandydatur na radnych, ogłoszenie kampanii wyborczej, zapewnienie każdemu kandydatowi możliwości równego i uczciwego poprowadzenia kampanii, organizacja wyborów, podliczenie głosów i podanie wyników głosowania.

3. Kampania wyborcza nie może trwać krócej niż 2 tygodnie. Zaczyna się ona jej ogłoszeniem przez SKW, a kończy dzień przed wyborami.

§ 3

1. Bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu uczniowi publicznej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, który ukończył 13 lat i nie przekroczył 21 lat.

2. Wybory radnych MRDB przeprowadzane na terenie publicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Wybory są tajne, równe, powszechne.

3. Radnymi MRDB zostają uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę głosów.

4. Wybór uzupełniający do Rady przeprowadza samorząd uczniowski szkoły, w której mandat radnego wygasa na zasadach identycznych jak te opisane w §3.

5. Wybory do MRDB odbywają się w tym samym terminie do 30 listopada we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,

§ 4

1. Uczniowie każdej szkoły publicznej na Bemowie wybierają nie więcej niż 2 członków MRDB.

2. Członkami MRDB z danej szkoły publicznej zostają osoby, które uzyskały w wyborach największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania identycznej liczby głosów przez kilka osób z największymi wynikami, co nie pozwala wskazać 2 delegatów danej szkoły do MRDB, Szkolna Komisja Wyborcza przeprowadza II turę wyborów w ciągu 7 dni od dnia I tury wyborów.

3. Za prawidłowy przebieg wyborów w danej szkole publicznej oraz zapewnienie ich obsługi technicznej odpowiada Dyrektor szkoły, wspomagany w niezbędnym zakresie przez Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Nadzór nad przebiegiem wyborów w szkołach publicznych w Dzielnicy Bemowo sprawuje Dzielnicowa Komisja Wyborcza, o której mowa w § 7.

§ 5

Informacja z podaniem nazwisk osób wybranych do MRDB Szkolna Komisja Wyborcza przesyła Zarządowi Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Opiekunom MRDB w terminie jednego dnia od daty wyborów.

§ 6

Odwołanie od wyniku wyborów w danej szkole rozpatruje Dzielnicowa Komisja Wyborcza, o której mowa w § 7, na podstawie wniosku kandydata do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo.

§ 7

Wyboru maksymalnie dziesięciu Młodzieżowych Radnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy mieszkających, lecz nieuczących się na Bemowie oraz uczęszczających do szkół niepublicznych w Dzielnicy Bemowo, którzy ukończyli 13. rok życia i nie przekroczyli 21. roku życia, dokonuje Dzielnicowa Komisja Wyborcza, zwana dalej także DKW, powoływana zarządzeniem Burmistrza Dzielnicy Bemowo przy każdej kolejnej rekrutacji, składająca się z 2 przedstawicieli Urzędu Dzielnicy Bemowo, 2 radnych ustępującej kadencji MRDB oraz opiekunów MRDB.

 

1. Nabór na wymienione wyżej mandaty zostaje ogłoszony przez Burmistrza Dzielnicy Bemowo minimum na miesiąc przed obradami DKW, podczas których komisja przeprowadza obowiązkowe rozmowy z kandydatami.

2. MRDB na 4 miesiące przed wyborami ustala w drodze uchwały Regulamin Pracy Dzielnicowej Komisji Wyborczej, gdzie opisuje m.in. tryb zgłoszeń kandydatów na członków MRDB, ich czas, zasady oraz kryteria oceny, jakie będzie stosować DKR podczas rekrutacji.

3. Decyzja DKW w sprawie wyboru dziesięciu Młodzieżowych Radnych Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, o których mowa wyżej, nie jest ostateczna. Odwołanie od decyzji DKW rozpatruje Burmistrz Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na wniosek kandydata w rekrutacji, o której mowa wyżej.

§ 8

Zmiany w Ordynacji przeprowadza się w trybie właściwym dla jej uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Rady

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Adam Zawistowski