null

Statut II kadencji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

        

Statut Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, zwanej dalej „Radą” jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.

      2. Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy;
 2. pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
 3. współpraca z Warszawską Radą Seniorów;
 4. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych;
 5. przyjmowanie zgłoszeń o problemach i oczekiwaniach seniorów.

§ 2. Siedzibą i obszarem działania Rady jest Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy.

Rozdział 2

Kadencja i skład Rady

§ 3. 1. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 17 osób, w tym:

 1. czternastu przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy;
 2. jeden przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego;
 3. jeden przedstawiciel Rady Dzielnicy;
 4. jeden przedstawiciel Zarządu Dzielnicy.

       2. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

§ 4. Kadencja członka Rady trwa cztery lata od dnia jego powołania.

Rozdział 3

Tryb wyboru i odwoływania członków Rady

§ 5. 1. Członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Zarząd Dzielnicy.

       2. Przedstawiciela Rady Dzielnicy wskazuje Rada Dzielnicy w drodze uchwały.

       3. Przedstawiciele mieszkańców wyłaniani są spośród tych, którzy uzyskali najwięcej głosów poparcia mieszkańców Dzielnicy Bemowo zbieranych według procedury opisanej w § 7.

    4.  Zarząd Dzielnicy może odwołać członka Rady na wniosek 2/3 składu Rady lub podmiotu, który go wskazał.

§ 6. 1. Wybór przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Bemowo odbywa się w drodze głosowania, które zostanie poprzedzone procedurą zgłoszenia kandydatów do Rady określoną w § 7.

§ 7. 1. Procedura zgłoszenia kandydatów do poszczególnych kadencji Rady rozpoczyna się na 60 dni przed terminem upływu kadencji Rady.     

 2. Ogłoszenie o zgłaszaniu kandydatów - zawierające informację o formie, miejscu i terminie zgłaszania - umieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

            3. Termin zgłaszania kandydatów nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia.

            4. Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo.

            5. Zgłoszenie kandydata zawiera w szczególności:

 1. krótką notę biograficzną kandydata z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów;
 2. zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;
 3. zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne;
 5. listę poparcia, 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Bemowo, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, datę urodzenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

                6. Zgłoszenia przyjmowane są w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach Pracy Urzędu Dzielnicy.

                7. Następnie uruchomiona zostanie procedura zbierania głosów poparcia dla kandydatów;

 1. karta poparcia zawiera imię, nazwisko, adres zamieszkania i datę urodzenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

§ 8. 1. Procedura udzielania poparcia na kandydatów odbywa się poprzez oddanie głosu na karcie poparcia.

        2. Poparcia kandydatowi może udzielić osoba w wieku 60 lat i więcej zamieszkała na terenie Dzielnicy Bemowo.

        3.   Jedna osoba może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.

         4.   Wzór karty poparcia zostanie opracowany przez Zarząd Dzielnicy.

                   5.  Ogłoszenie o możliwości udzielenia poparcia umieszcza się na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

       6.  Ogłoszenie zawiera informację o formie, miejscu i terminie udzielania poparcia.

      7.  Termin udzielania poparcia nie może być krótszy niż 14 dni od dnia ogłoszenia.

   8.   Kartę poparcia składa się w następujących miejscach:

            1) w skrzynce wystawionej w Wydziale Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Dzielnicy;

            2) na poczcie - na adres Urzędu Dzielnicy z dopiskiem „Rada Seniorów  Dzielnicy Bemowo – „poparcie dla kandydata do Rady Seniorów Dzielnicy Bemowo”.

             3) elektronicznie - na stronie; radaseniorow.bemowo.waw.pl

    9.  Karty poparcia, które wpłyną po terminie nie będą uwzględnione w trakcie zliczania głosów, z tym, że w przypadku kart przesłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

   10. Po upływie terminu udzielania poparcia karty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i zliczone przez upoważnionych pracowników Urzędu Dzielnicy.

   11. Po weryfikacji kart sporządza się listę kandydatów według uzyskanej liczby głosów. Do liczby głosów poparcia dolicza się 15 głosów uzyskanych przez kandydata przy rejestracji. Kandydaci z największą liczbą uzyskanych głosów stanowią przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy Bemowo.

            12. Pozostali kandydaci znajdują się na liście rezerwowej. W przypadku konieczności powołania nowego przedstawiciela mieszkańców - w sytuacjach innych niż upływ kadencji członka Rady - powołuje się kolejnego kandydata odpowiednio stosując ust. 11.

           13. Listy, o których mowa w ust. 11 i 12, umieszcza się na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy.

Rozdział 4

Zasady działania oraz organizacja Rady

§ 9. 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które są jawne.

 1. W terminie 10 dni od dnia powołania członków Rady Burmistrz zwołuje pierwsze posiedzenie Rady i przewodniczy mu.
 2. Na pierwszym posiedzeniu Rada spośród swoich członków wybiera jednego przedstawiciela do Warszawskiej Rady Seniorów.
 3. W ciągu pierwszych trzech posiedzeń Rada opracowuje i przyjmuje regulamin pracy Rady oraz wybiera Prezydium spośród członków Rady.
 4. Posiedzenia zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Dzielnicy lub co najmniej 1/3 składu Rady.
 5. Posiedzeniami kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności inny członek Prezydium.
 6. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 7. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane osoby niebędące członkami Rady.
 8. Rada może powoływać zespoły zadaniowe. W skład zespołów mogą wchodzić osoby, które nie są członkami Rady.
 9. Uchwały, opinie, wnioski i inne ustalenia Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
 10.  Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.
 11.  Rada sporządza roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które przekazuje Zarządowi Dzielnicy oraz Radzie Dzielnicy.
 12.  Protokoły z posiedzeń, sprawozdania, uchwały, opinie, wnioski i inne ustalenia Rady podpisuje przewodniczący lub inny członek Prezydium wyłoniony w sposób określony w regulaminie pracy Rady.

            § 10. 1. Obsługę administracyjno-biurową oraz miejsce spotkań Rady zapewnia komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy wskazana przez Burmistrza.

  2.  Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 11. Zmian w statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

                                                                                   Przewodniczący Rady

                                                                       Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

                                                                                   (-) Jarosław Dąbrowski