null

Referat Zezwoleń Alkoholowych i Organizacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 76 26
e-mail: bemowo.wdg@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik Łukasz Otulak
p. 240
tel.: 22 443 76 26, e-mail: lotulak@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Zezwoleń Alkoholowych i Organizacji, wchodzącego w skład Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:
  1. przyjmowanie od przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,
  2. kontrola prawidłowości wnoszonych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  3. powiadamianie przedsiębiorców o obowiązku wnoszenia zaległych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  4. przygotowywanie projektów zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłat lub projektów postanowień o odmowie wydania zaświadczenia,
  5. udział w kontrolach punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  6. przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych, dotyczących obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  7. przygotowywanie projektów postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia do zgłoszenia się w charakterze świadka lub biegłego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym i przygotowywanie projektów tytułów wykonawczych w tym zakresie,
  8. monitorowanie poziomu wykorzystania liczby wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy,
  9. przekazywanie do biura właściwego do spraw rozwoju gospodarczego wniosków przedsiębiorców o wydanie pisemnej interpretacji w indywidualnych sprawach, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek wnoszenia opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 1. przeprowadzanie postępowań wyjaśniających oraz przygotowanie decyzji:
  1. zmieniających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  2. cofających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  3. stwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
  4. uchylających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
 1. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji   w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
 2. przygotowywanie projektu budżetu w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w części dotyczącej Dzielnicy i monitorowanie jego realizacji oraz sporządzanie propozycji korekty dochodów;
 3. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym jednostkami kontrolnymi, w zakresie realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 4. przekazywanie do biura właściwego do spraw rozwoju gospodarczego kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 5. prowadzenie rejestru pism wpływających i wychodzących oraz monitorowanie prawidłowego obiegu dokumentów w Wydziale;
 6. prowadzenie rejestru interpelacji radnych Dzielnicy wpływających do Wydziału oraz monitorowanie terminowego ich załatwienia;
 7. sporządzanie sprawozdań, analiz i raportów dotyczących działalności Wydziału;
 8. prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych;
 9. prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta pracownikom Wydziału.