null

Referat Wydatków

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 44 37 651
e-mail: bemowo.wbk@um.warszawa.pl

Kierownictwo

kierownik: Dorota Wyrębek
p. 455
tel.: 22 443 76 51, e-mail: dwyrebek@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Wydatków, wchodzącego w skład Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bemowo, należy w szczególności:

 1. prowadzenie obsługi bankowo-kasowej Dzielnicy;
 2. prowadzenie ewidencji księgowej płatności gotówkowych i bezgotówkowych dokonywanych za pomocą kart płatniczych na podstawie raportów kasowych;
 3. prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;
 4. ewidencja finansowo-księgowa majątku trwałego;
 5. ewidencja i rozliczanie kosztów środków trwałych w budowie (inwestycje);
 1. prowadzenie księgowości materiałowej;
 2. ewidencja rozrachunków z kontrahentami oraz ich rozliczanie;
 3. okresowe uzgadnianie sald zaległości i nadpłat;
 4. prowadzenie rozliczeń publicznoprawnych z tytułu ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych (we współpracy z biurem właściwym do spraw księgowości i kontrasygnaty oraz biurem właściwym do spraw kadr i szkoleń);
 5. prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczeń Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 6. ewidencja księgowa dotacji udzielanych z załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
 7. obsługa Urzędu Dzielnicy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, których obszarem działania jest Dzielnica w zakresie zapotrzebowania na  środki finansowe, w tym zabezpieczenie płynności finansowej – wprowadzanie danych do aplikacji „Płynność finansowa”, tj. harmonogramu planowanych dochodów i wydatków oraz aktualizowanie zapotrzebowań na środki finansowe na realizację wydatków;
 8. kontrola formalno – rachunkowa dokumentów finansowo – księgowych do zapłaty oraz ich zapłata w systemie bankowości elektronicznej;
 9. ewidencja, nadzór i kontrola realizacji wydatków ponoszonych w ramach załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, pod kątem przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 10. prowadzenie ewidencji księgowej wydatków projektów finansowanych z udziałem środków unijnych;
 11. sporządzanie zestawień, informacji, raportów na potrzeby biura właściwego do spraw księgowości i kontrasygnaty zgodnie z zapotrzebowaniem;
 12. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań w zakresie operacji finansowych Urzędu Dzielnicy w zakresie realizowanych wydatków również w układzie zadaniowym;
 13. prowadzenie centralnego rejestru umów zleceń dla Urzędu Dzielnicy;
 14. sporządzanie oraz prowadzenie cząstkowych rejestrów zakupu Urzędu Dzielnicy;
 1. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Urzędu Dzielnicy w oparciu o otrzymane dane oraz kontrola pod względem formalno-rachunkowym sprawozdań finansowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych podległych Dzielnicy;
 2. sporządzanie cząstkowej sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego (GUS);
 3. ewidencja księgowa wydatków oraz sporządzanie sprawozdań dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
 4. prowadzenie ewidencji i rozliczeń depozytów i innych wartości niepieniężnych, w tym kaucji zabezpieczających od najemców, dzierżawców i biorących w użyczenie nieruchomości m.st. Warszawy, położonych na obszarze Dzielnicy.