null

Referat Użytkowania Wieczystego Gruntów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

telefon: 22 443 77 65
e-mail: bemowo.wnd@um.warszawa.pl

Kierownictwo

Kierownik: Magdalena Gajger
p. 330
tel.: 22 443 77 65, e-mail: m.gajger@um.warszawa.pl

Do zakresu działania Referatu Użytkowania Wieczystego Gruntów wchodzącego w skład Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bemowo należy w szczególności:

 1. określanie lub zmiana stawki procentowej oraz aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz dokonywanie aktualizacji opłat rocznych
  w sytuacji, gdy z wnioskiem w tej sprawie wystąpi użytkownik wieczysty;
 2. ustalanie innego niż ustawowy terminu wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 3. udzielanie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe;
 4. prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie należności finansowych
  z tytułu użytkowania wieczystego gruntu;
 5. prowadzenie spraw w zakresie zabezpieczania wierzytelności m.st. Warszawy z tytułu użytkowania wieczystego gruntu poprzez składanie wniosków do sądu wieczystoksięgowego o wpis hipotek na nieruchomościach dłużnika w związku
  z dokonywaniem czynności prawnych w sprawach przyznanych do prowadzenia dzielnicom, w trybie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;
 6. realizacja czynności związanych z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu, w zakresie określonym w regulaminie windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie, w tym w urzędach dzielnic, nadanym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy;
 7. wnoszenie opłat z tytułu użytkowania wieczystego przysługującego m.st. Warszawie na gruntach Skarbu Państwa oraz reprezentowanie m.st. Warszawy przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym i sądami powszechnymi w sprawach aktualizacji opłat rocznych, zmiany stawki procentowej oraz bonifikat, z wyłączeniem nieruchomości powierzonych innym jednostkom organizacyjnym.